ห้องเรียนครูนันทนา

รายวิชาชีววิทยา รหัสวิชา ว30242

 

 

๐ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสืบพันธุ์ของพืชดอก

 >> ภาระงาน
 1.1) ใบกิจกรรม เรื่อง ลักษณะดอกกับการเกิดผล
 1.2) แบบทดสอบ เรื่อง การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืช
 1.3) ใบกิจกรรม เรื่อง การเกิดผล
 1.4) ใบกิจกรรม เรื่อง เมล็ด

 >> เฉลยแบบฝึกท้ายบทหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

 

 

 

๐ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืชดอก

 >> ภาระงาน
 2.1) ใบกิจกรรม เรื่อง เนื้อเยื่อพืชและเนื้อเยื่อเจริญ ==> ( โหลดไฟล์ Pdf. )
 2.2) ใบกิจกรรม เรื่อง เนื้อเยื่อถาวร ==> ( โหลดไฟล์ Pdf. )
 2.3) แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ราก ลำต้น ใบ

 >> เฉลยแบบฝึกท้ายบทหน่วยการเรียนรู้ที่ 2

 

 

 ภาระงานในบทที่ 3

 ๐ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การลำเลียงของพืช

 

 

าระดีดีที่น่าสนใจ

เฉลยข้อสอบโอเนตชีววิทยา ม.6

เฉลยคำถาม ท้ายบทชีววิทยาหลักสูตร2551

เฉลยคำถามท้ายบทหลักสูตร ปรับปรุง 2560

แบบทดสอบออนไลน์ รายวิชาชีววิทยา

ห้องเรียนครูนันทนา

กลับหน้าหลัก