งานวิจัยในชั้นเรียน

เรื่อง Concept to Explain หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม รายวิชาชีววิทยา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2560

 

รูปแบบงานวิจัย 
          เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน

 

ที่มาและความสำคัญ
          ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 พบปัญหาในด้านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เรียนในชั้นเรียน การสังเกต และการรวบรวมข้อมูลต่อเนื่องในแต่ละปีการศึกษา  มีดังนี้ คือ           
          1.ปัญหาการสอนที่ไม่ต่อเนื่องตามกำหนดการสอนเนื่องจากการมีวันหยุดและกิจกรรมนอกปฏิทินวิชาการเข้ามาแทรกทำให้นักเรียนในแต่ละห้องเรียนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้           
          2.ปัญหาการสอนที่ไม่ต่อเนื่องทำให้นักเรียนลืมเนื้อหา มองเค้าโครงภาพรวมของเนื้อหาไม่ได้ ทำให้สรุปประเด็นสำคัญของแต่ละหน่วยเนื้อหาไม่ได้ เมื่อยกตัวอย่าง ในเนื้อหาหรือวิเคราะห์เหตุการณ์สถานการณ์ปัญหาต่างๆไม่สามารถวิเคราะห์และคิดรวบยอดได้ส่งผลต่อคะแนนเก็บในแต่ละหน่วยและ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
         3. สอนไม่ทันในหน่วยเนื้อหาสุดท้ายของบทเรียน
         4.ผลงานของนักเรียนไม่ประณีตและไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการเนื่องจากไม่เข้าใจเนื้อหาและหลักการของเรื่อง

กรอบแนวคิดหลักของ Concept to explain
          คือ การสอนในส่วนเนื้อหาให้ต่อเนื่องสมบูรณ์ และจบบทเรียนให้รวดเร็วที่สุดโดยนักเรียนไม่ต้องจดบันทึกแต่สามารถมองเห็นสาระสำคัญของเรื่องได้ เมื่อนักเรียนสามารถมองเห็นองค์รวมของเรื่อง จะสามารถมองเห็นและเข้าใจตัวอย่างอื่นในบทเรียนได้ง่าย ทำให้ไม่ต้องใช้เวลามากในการศึกษาในแต่ละกิจกรรม     
          หลังจากที่จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการสร้างองค์รวมของความรู้ในแต่ละบทหรือที่เรียกว่า Concept แล้วลำดับต่อไปจะเป็นการอธิบาย (Explain) ซึ่งขั้นตอนนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ตัวอย่าง แบบฝึก สืบค้น ทำกิจกรรม หรือทดลองง่ายด้วยตนเองเป็นพื้นฐานความรู้และ Concept ที่ได้รับมา ซึ่งขึ้นตอนนี้แล้วแต่ว่าครูท่านใดจะออกแบบเมื่อผ่านขั้นตอนของ Concept และ Explain แล้วนักเรียนทำการทดสอบวัดผล

      ข้อดีของ Concept to Explain คือ

  1. นักเรียนเชื่อมโยงความรู้กับประสบการณ์ เหตุการณ์ใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว
  2. สามารถต่อยอดความรู้ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
  3. สามารถออกแบบชิ้นงานได้สวยงามถูกต้องเนื่องจากเข้าใจ concept ของเรื่อง
  4. ใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าเนื่องจากลดการลองผิดลองถูกในการศึกษาแต่เป็นผลงานที่เป็นการต่อยอดความรู้จึงเกิดผลงานที่มีคุณค่าและเป็นผลงานคัดสรรจากความรู้ความคิดของนักเรียนเอง

      ข้อจำกัดของ Concept to explain คือ
      
1.เนื้อหาของเรื่องต้องไม่ซับซ้อนมากจนเกินไป
      2. ครูต้องมีความชำนาญและแม่นยำในเนื้อหา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

  1. ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาการสอนไม่ต่อเนื่อง สอนไม่ทัน ในหน่วยเนื้อหาสุดท้ายของบทเรียน

ประชากร
      คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

กลุ่มตัวอย่าง
       คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ที่เรียนรายวิชาชีววิทยา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนปทุมราชวงศา

เครื่องมือ
         
1. แผนการสอนรายวิชาชีววิทยาเรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
         2. แบบทดสอบเรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

วิธีการและขั้นตอน
        1.
ออกแบบแผนการสอนที่เน้น concept ในเนื้อหาเรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมโดยกำหนดให้ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง โดยชั่วโมงที่ 1-2 กำหนดสอน Concept ของเรื่อง ส่วนชั่วโมงที่ 3 จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ Explain และให้การบ้านไปออกแบบชิ้นงานและจัดทำแบบทดสอบวัดผลเรื่องมนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
        2. ครูชี้แจงนักเรียนให้เข้าเรียนโดยพร้อมเพรียงกันและให้เตรียมหนังสือแบบเรียนมาในชั่วโมงที่จะสอน Concept
        3. สอน Concept ของเรื่องให้จบภายใน 2 ชั่วโมง ตามกำหนดการ
        4. ออกแบบกิจกรรม ยกตัวอย่างเหตุการณ์ให้นักเรียนได้วิเคราะห์โดยใช้ Concept ที่ได้รับมาอธิบายเหตุการณ์ กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์ออกแบบชิ้นงานที่จะสามารถสะท้อนถึงความเข้าใจ ในบทเรียนนี้ ให้นักเรียนออกแบบสมุดเล่มเล็ก เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ครูตรวจสอบผลงานผู้เรียน
        5.นักเรียนสอบวัดผลความรู้ เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

ผลที่เกิดขึ้น
จากการสอบวัดผลความรู้ เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม จำนวน 30 ข้อกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 36 คน โดยมีเกณฑ์การผ่านที่ 15 คะแนน
ตาราง 1 แสดงผลการทดสอบวัดความรู้ เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

เลขที่

คะแนน
(30 คะแนน)

ผลการประเมิน

เลขที่

คะแนน
(30 คะแนน)

ผลการประเมิน

1

21

ผ่าน

19

18

ผ่าน

2

18

ผ่าน

20

18

ผ่าน

3

16

ผ่าน

21

19

ผ่าน

4

18

ผ่าน

22

20

ผ่าน

5

19

ผ่าน

23

17

ผ่าน

6

18

ผ่าน

24

18

ผ่าน

7

20

ผ่าน

25

18

ผ่าน

8

9

ไม่ผ่าน

26

17

ผ่าน

9

17

ผ่าน

27

24

ผ่าน

10

20

ผ่าน

28

19

ผ่าน

11

20

ผ่าน

29

17

ผ่าน

12

18

ผ่าน

30

18

ผ่าน

13

20

ผ่าน

31

15

ผ่าน

14

14

ไม่ผ่าน

32

17

ผ่าน

15

21

ผ่าน

33

18

ผ่าน

16

21

ผ่าน

34

17

ผ่าน

17

22

ผ่าน

35

17

ผ่าน

18

19

ผ่าน

36

17

ผ่าน

คะแนนเฉลี่ย ()  18.19

ร้อยละของนักเรียนที่ผ่าน 94.44

จากข้อมูลพบว่านักเรียน จำนวน 36 คนสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 94.44 โดยมีคะแนนเฉลี่ย () เท่ากับ  18.19 คะแนน

สรุปผลการศึกษา
        การวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง Concept to Explain มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาการสอนไม่ต่อเนื่อง สอนไม่ทัน ในหน่วยเนื้อหาสุดท้ายของบทเรียน
โดยได้ดำเนินการออกแบบแผนการสอนที่เน้น concept และจัดกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนได้ explain เนื้อหา จากนั้นทำการสิอบวัดผลความรู้ พบว่านักเรียน จำนวน 36 คนสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 94.44 โดยมีคะแนนเฉลี่ย () เท่ากับ  18.19 คะแนน

ข้อเสนอแนะ

  1. การศึกษาในครั้งนี้เป็นเพียงแนวทางเพื่อใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนในระหว่างการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อทดสอบประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อไป
  2. การจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Concept to explain สามารถประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนเพื่อมุ่งให้เกิดนวัตกรรมเพราะนักเรียนสามารถใช้Concept ของเรื่องไปต่อยอดชิ้นงานได้รวดเร็ว ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเนื่องจากมีความเข้าใจองค์รวมของเรื่องก่อนที่จะลงมือทำ

ครูนันทนา สำเภา ผู้วิจัย

เผยแพร่วันที่ 15 กันยายน 2560

 
   
 
 

 


กลับหน้าหลัก

 

จัดทำโดย

ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ