ใบกิจกรรม
เรื่อง เนื้อเยื่อพืชและเนื้อเยื่อเจริญ

ให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้

     ๐ เนื้อเยื่อพืช (Plant tissue)

     ๐ เนื้อเยื่อเจริญ (Meristematic tissue)

แล้วตอบคำถามดังต่อไปนี้

 

1. พิจารณาภาพแล้วเติมคำลงในการจัดเรียงโครงสร้างของพืช

2. ให้นักเรียนให้ความหมายของคำว่า เนื้อเยื่อพืช (Plant tissue) ?

3. ผนังเซลล์ปฐมภูมิ (Primary wall) ของพืช จะพบโครงสร้างใดบ้าง เรียงจากด้านนอกเข้าสู่ด้านใน ?

4. ผนังเซลล์ทุติยภูมิ (Secondary wall) ของพืชจะพบโครงสร้างใดบ้างเรียงจากด้านนอกเข้าด้านใน ?

5. สารที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของมิดเดิลลาเมลลา (Middle lamella)  คือ ?

6. สารที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของผนังเซลล์ปฐมภูมิ (Primary wall) คือ ?

7. สารที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของผนังเซลล์ทุติยภูมิ (Secondary wall) ได้แก่ ?

8. เนื้อเยื่อพืชแบ่งตามความสามารถในการแบ่งเซลล์ แบ่งได้เป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง ?

9. จงบอกลักษณะสำคัญของเนื้อเยื่อเจริญ (Meristematic tissue หรือ Meristem) ในประเด็นดังต่อไปนี้

   a)  ขนาดเซลล์
   b)  ลักษณะผนังเซลล์
   c)  ลักษณะนิวเคลียส
   d)  แวคิวโอล
   e)  การเรียงตัวของเซลล์ในเนื้อเยื่อเจริญ
   f)   ความสามารถในการแบ่งเซลล์
   g)  เจริญเปลี่ยนแปลงไปเป็น

10. เนื้อเยื่อเจริญแบ่งตามตำแหน่งที่พบแบ่งได้เป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง ?

11. เนื้อเยื่อเจริญส่วนปลาย (Apical meristem) พบบริเวณใดบ้าง และมีหน้าที่อะไร ?

12. เนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อ (Intercalary meristem) พบบริเวณใดบ้าง และมีหน้าที่อะไร ?

13. เนื้อเยื่อเจริญด้านข้าง (lateral meristem ) แบ่งได้เป็นกี่ชนิดอะไรบ้าง

          A) ………………………
          พบที่……………………
          ทำหน้าที่…………………
         
         B)………………………
          พบที่……………………
          ทำหน้าที่…………………

14. พิจารณาภาพและใช้ข้อความในตารางเพื่อตอบคำถาม จากแผนภาพ จัดเป็นเนื้อเยื่อเจริญชนิดใด

Intercalary meristem

Apical root meristem

Apical shoot meristem

Lateral meristem

15.เนื้อเยื่อเจริญที่แบ่งตามตำแหน่งที่พบ ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญขั้นปฐมภูมิได้แก่……………………………….
ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญขั้นทุติยภูมิ ได้แก่ ………………………

16. เนื้อเยื่อเจริญแบ่งตามการเกิดและการเจริญเติบโตแบ่งได้เป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง?

17. เนื้อเยื่อเจริญแบ่งตามการเกิดและการเจริญเติบโต ที่เจริญเปลี่ยนแปลงมาจากเนื้อเยื่อกลุ่ม Promeristem แต่การเจริญเติบโตยังไม่สมบูรณ์
ยังไม่เป็นเนื้อเยื่อถาวร เรียกว่า..........แบ่งได้เป็นกี่บริเวณอะไรบ้าง.......

 

 

 

จัดทำโดย ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจเจริญ