เนื้อเยื่อพืช (Plant Tissue)

 

[ เซลล์พืช ]

เซลล์พืชแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกัน แต่มีลักษณะร่วมกันหลายประการ เช่นการมีผนังเซลล์รอบนอกที่ ให้มีความแข็งแรง  แก่โครงสร้างของเซลล์พืชบริเวณผนังเซลล์ของเซลล์พืชพบโครงสร้างต่อไปนี้

 ๐ มิดเดิลลาเมลลา (Middle lamella) :: เป็นผนังเซลล์ที่สร้างเป็นลำดับแรกหลังจากเกิดแผ่นกั้น (cell plate) ประกอบด้วยสารพวกเพกติน(เป็นหลัก

 ๐ ผนังเซลล์ปฐมภูมิ (Primary wall) :: อยู่ถัดจากมิดเดิลลาเมลลาเข้ามาด้านใน มีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบหลัก การเจริญของผนังเซลล์ระดับนี้พบในพืชทุกชนิด

 ๐ ผนังเซลล์ทุติยภูมิ ( Secondary wall) :: การเจริญของผนังเซลล์ระดับนี้พบในพืชบางชนิด ประกอบด้วยเซลลูโลสกับลิกนิน โดยลิกนินเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับเซลล์พืช นอกจากนี้ยังอาจพบซูเบอรินช่วยป้องกันการระเหยของน้ำ สารเหล่านี้สะสมถัดเข้ามาด้านในของผนังเซลล์ปฐมภูมิ


ภาพ แสดงโครงสร้างผนังเซลล์ ปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ของพืช
https://www.accessscience.com/content/plant-cell/522600

cell wall

ภาพ แสดงผนังเซลล์และองค์ประกอบของผนังเซลล์พืชในแต่ละชั้น
https://onlinesciencenotes.com

 

[ เนื้อเยื่อพืช ]

    สิ่งมีชีวิตทุกชนิดล้วนมีเซลล์เป็นองค์ประกอบ พืชเป็นสิ่งมี ชีวิต ในพืชหนึ่งต้น ประกอบด้วย เซลล์จำนวนมากมาอยู่ร่วมกัน ทำหน้าที่ตามบทบาท และ ตำแหน่งของเซลล์เหล่านั้น โดยมีการจัดระบบของเซลล์เพื่อเกิดเป็นโครงสร้างของพืชตามลำดับดังนี้

   ๐ เซลล์หลายเซลล์รวมกันทำหน้าที่ร่วมกัน เรียกว่า เนื้อเยื่อ (Tissue)
   ๐ เนื้อเยื่อหลายๆเนื้อเยื่อมาอยู่รวมกันและทำงานร่วมกัน เรียกว่า อวัยวะ (Organ)
   ๐ อวัยวะหลายๆอวัยวะมาอยู่รวมกันทำงานร่วมกันเรียกว่า  ระบบ (System)
   ๐ ระบบหลายๆ รวมกัน ร่างกาย (Body), (Oganization)

ดังนั้นคำว่าเนื้อเยื่อพืช(Plant tissue) จึงเป็นการจัดระบบของเซลล์พืชเป็นกลุ่ม เพื่อมาทำหน้าที่ร่วมกัน โดยเซลล์พืชที่มาอยู่รวมกันเป็นเนื้อเยื่อ แต่ละชนิด จะมีลักษณะต่างกัน โดยแบ่งตามความสามารถในการแบ่งตัวของเซลล์ ได้เป็น 2 ประเภท คือ  

   ๐  เนื้อเยื่อเจริญ (Meristematic tissue)
   ๐  เนื้อเยื่อถาวร (Permanent tissue)

nana-bio

ภาพ เนื้อเยื่่อเจริญของพืชบริเวณปลายยอด

bark

ภาพ เนื้อเยื่อถาวรของพืชบริเวณเปลือกไม้

 

 

 

 

จัดทำโดย ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจเจริญ