bb

Custom Search

ชีววิทยา (Biology)

  เป็นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตในทุกๆแง่มุมชีววิทยาซึ่งถือเป็นการศึกษาหลัก ที่แยกย่อยไปเป็นวิชาทางชีวภาพอื่นๆมากมาย
สาขาวิชาของชีววิทยา

ชีวเคมี (Biochemistry)

ศึกษา ความเป็นไปในระดับชีวโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต  ทั้งองค์ประกอบทางชีวเคมีของเซลล์หรืออณุภาคต่างๆ (รวมไวรัส) โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลง ทั้งการสร้างและทำลายโมเลกุลเหล่านั้น (ทั้งสารโมเลกุลเล็ก และ โมเลกุลใหญ่ เป็น มหโมเลกุล (macromolecules)      เช่นโปรตีน (Protein) (รวม เอ็นไซม์ / Enzyme) ดีเอ็นเอ (DNA) อาร์เอ็นเอ (RNA) การควบคุมการเปลี่ยนแปลงของโมเลกุล  การควบคุมการทำงานในระดับต่างๆ การสร้างพลังงานและการใช้พลังงาน อันเป็นปรากฏการณ์ของชีวิต * อณูชีววิทยา (Molecular biology) หรือ ชีววิทยาโมเลกุล เป็นสาขาย่อย ที่แตกออกมาจากชีวเคมี  เน้นศึกษาโครงสร้างและการทำงานของยีน (gene) ซึ่งเป็นรหัสพันธุกรรมบนสายดีเอ็นเอ หรือ อาร์เอ็นเอ  ตลอดจนการควบคุมการทำงานของยีน ในระดับต่างๆ จนออกมาเป็น สาย อาร์เอ็นเอ และ เป็น โปรตีน

พันธุศาสตร์ (Genetics)

ศึกษาลักษณะทางพันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต  จากชั่วชีวิตหนึ่งไปอีกชั่วชีวิตหนึ่ง

เซลล์พันธุศาสตร์ (Cytogenetics)

ศึกษาพันธุศาสตร์ในระดับเซลล์ รูปร่าง ลักษณะ และจำนวนของโครโมโซมในสิ่งมีชีวิต ตำแหน่งที่ตั้งของยีนบนโครโมโซม และการแบ่งเซลล์ในสิ่งมีชีวิต

สัณฐานวิทยา (Morphology)

ศึกษารูปพรรณสัณฐานของสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจุลชีพ สัตว์ หรือพืช  เพื่อประกอบการระบุชนิด  เช่น ลักษณะรูปร่างของดอกไม้ หรือ การจัดเรียงตัวของใบ

อนุกรมวิธาน (Taxonomy)

ศึกษาการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต ออกเป็นหมวดหมู่ ในทางวิวัฒนาการ (evolution) สมัยก่อนเน้นข้อมูลสัณฐานวิทยา ปัจจุบันใช้ข้อมูลระดับโมเลกุลมากขึ้น กลายเป็นวิชา Molecular Systematics

คัพภวิทยา (Embryology)

ศึกษาการเจริญเติบโตของตัวอ่อนในสิ่งมีชีวิต การพัฒนา และ การเกิดอวัยวะต่างๆ ในช่วงเวลาการพัฒนาตัวอ่อน สามารถแยกได้เป็นคัพภวิทยาของพืช หรือคัพภวิทยาของสัตว์

จุลชีววิทยา (Microbiology)

ศึกษาสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็ก ส่วนมากมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ได้แก่ แบคทีเรีย เชื้อรา และ ยีสต์ มักรวม ไวรัส ไว้ด้วย

สัตววิทยา (Zoology)

ศึกษาชีววิทยาของสัตว์ ตั้งแต่สัตว์ชั้นต่ำพวก ฟองน้ำ แมงกะพรุน พยาธิตัวแบน พยาธิตัวกลม  กลุ่มหนอนปล้อง สัตว์ที่มีข้อปล้อง กลุ่มสัตว์พวกหอย ปลาดาว จนถึง สัตว์มีกระดูกสันหลัง และ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

มีนวิทยา (Ichthyology)

ศึกษาปลา ลักษณะรูปร่างภายนอกของปลา ระบบต่างๆ ภายในตัวปลา การจัดจำแนกปลาออกเป็นกลุ่มหรือประเภทต่างๆ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับปลา

สังขวิทยา (Malacology)

ศึกษาหอย โดยเฉพาะหอยน้ำจืดที่เป็นเจ้าบ้านส่งผ่านของพยาธิ

ปรสิตวิทยา (Parasitology)

ศึกษาปรสิต ซึ่งดำรงชีพโดยเป็นตัวเบียฬของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น เช่น พยาธิตัวกลม พยาธิตัวแบน

กีฏวิทยา (Entomology)

ศึกษาแมลง การจัดจำแนก สรีรวิทยา สัณฐานวิทยา และนิเวศวิทยาของแมลง

พฤกษศาสตร์ (Botany)

ศึกษาชีววิทยาของพืช การจัดจำแนกพืช การกระจายของพืชในส่วนต่างๆ ของโลก ตั้งแต่พวกพืชชั้นต่ำที่ไม่มีราก ลำต้น ใบที่แท้จริง ไปจนถึงพืชชั้นสูง อันได้แก่ พืชดอก

กิณวิทยา (Mycology)

ศึกษาชีววิทยาของเห็ด และ รา

บรรพชีวินวิทยา (Paleontology)

ศึกษาฟอสซิล (fossils)

ชีวสารสนเทศศาสตร์ (Bioinformatics)

หรือ ชีววิทยาเชิงคำนวณ (computational biology)  เป็นบูรณาการของสหวิชา ศึกษาโดยใช้ความรู้จาก อณูชีววิทยา ชีวเคมี คณิตศาสตร์ประยุกต์, สถิติศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สืบค้น ประมวลผลข้อมูลทางชีววิทยา       เพื่อตอบปัญหาทางชีววิทยา หรือทำแบบจำลองเพื่อทำนายความเป็นไปได้ทางชีววิทยา ทำให้เกิดศาสตร์ใหม่ต่อๆมา  เช่น จีโนมิกส์ (Genomics) โปรตีโอมิส์ (Proteomics) เมตะโบโลมิกส์ (Metabolomics) ฯลฯ

ชีววิทยาระบบ (Systems biology)

เป็นศาสตร์ที่อาศัยความรู้ทางชีวสารสนเทศศาสตร์ คณิตศาสตร์ชั้นสูง วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ ชีวเคมี เพื่อทำแบบจำลองของปราฏการณ์ภายในเซลล์ หรือในสิ่งมีชีวิต บนคอมพิวเตอร์  โดยอาศัยการคำนวณ จุดมุ่งหมายก็เพื่อทำนายปรากฏการณ์ของชีวิตในเรื่องต่างๆ อาทิ การตอบสนองของเซลล์ต่อยา หรือ  ต่อสภาวะต่างๆ เป็นต้น ก่อนการทำการทดลองจริงในห้องปฏิบัติการ (wet lab)

ประสาทวิทยาศาสตร์

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ โครงสร้าง หน้าที่ การเจริญเติบโต พันธุกรรมศาสตร์ ชีวเคมี สรีรวิทยา,  เภสัชวิทยา และ พยาธิวิทยา ของระบบประสาท นอกจากนี้การศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรม และ การเรียนรู้  ยังถือว่าเป็นสาขาของประสาทวิทยาอีกด้วย
 
อ้างอิงจาก:: http://th.wikipedia.org/
 
Link เกี่ยวกับชีววิทยา
 บทความน่ารู้เกี่ยวกับชีววิทยา เช่น สิ่งมีชีวิต พืช สัตว์ สุขภาพโรคภัยไข้เจ็บ อาหาร วิชาการ และเรื่องที่น่าสนใจ
 ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่น่ารู้ และคุณควรรู้
  บทความน่ารู้ทางชีววิทยา เช่น การป่วยของ Charles Darwin และอื่นๆ
ประวัติความเป็นมาของวิทยาศาสตร์ บทความเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ ที่น่าสนใจน่าติดตาม
เวบไซต์แหล่งรวบรวมปลาน้ำจืดของประเทศไทย และแหล่งอื่นๆ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแห่งชาติ

ชีววิทยา เนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ข่าว บอร์ดบ้านไบโอ แหล่งการเรียนรู้วิทยาสาสตร์...

เอกสารประกอบการเรียนการสอนใน รายวิชาต่างๆ ของภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

บทความน่ารู้จากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

 
           
NaNa-bio page about Biology for teacher and student.Hot News about Education and Goverment .Technic biology for student.
พัฒนาโดย ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
E-mail :: pnpn@chaiyo.com