มาดูกันสิว่าเนื้อหาชีววิทยาเพิ่มเติมแต่ละเล่มในแต่ละบทมีอะไรบ้าง....

----------------------------------*_*----------------------------------

รายวิชาชีววิทยาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้หนังสือประกอบจำนวน 6 เล่ม คือ

ชีววิทยาพื้นฐาน

รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 1

รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 2

รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 3

รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 4

รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 5

 

รายวิชาพื้นฐานชีววิทยา

บทที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

     1.1 ไบโอม
           1.1.1 ไบโอมบนบก
           1.1.2 ไบโอมในน้ำ
     1.2 ความหลากหลายของระบบนิเวศ
           1.2.1 การศึกษาระบบ
           1.2.2 ระบบนิเวศแบบต่างๆ
     1.3 ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ
           1.3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับปัจจัยทางกายภาพ
           1.3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับปัจจัยทางชีวภาพ
     1.4 การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ
           1.4.1 การถ่ายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต
           1.4.2 วัฏจักรสารในระบบนิเวศ
     1.5 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ
     1.6 มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          1.6.1 ประเภทของทรัพยากร
          1.6.2 ภาวะโลกร้อน
          1.6.3 การทำลายโอโซนในบรรยากาศ

บทที่ 2 ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต

     2.1 โครงสร้างของเซลล์
          2.1.1ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์
          2.1.2 ไซโทรพลาซึม
          2.1.3 นิวเคลียส
     2.2 กล้องจุลทรรศน์
          2.2.1 กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง
          2.2.2 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
     2.3 การลำเลียงสารผ่านเซลล์
          2.3.1 การลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์
          2.3.2 การลำเลียงสารโดยใช้การสร้างถุงจากเยื่อหุ้มเซลล์
     2.4 กลไกการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
          2.4.1 การรักษาดุลยภาพของน้ำในพืช
          2.4.2 การรักษาดุลยภาพของกรด - เบส
          2.4.3 การรักษาดุลยภาพของกรด - เบสในร่างกาย
          2.4.4 การรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุในสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
          2.4.5 การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิภายในร่างกาย
     2.5 ภูมิคุ้มกันของร่างกาย
          2.5.1 การป้องกัน ทำลายเชื้อโรค และสิ่งแปลกปลอม
          2.5.2 ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน

บทที่ 3 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ

     3.1 ลักษณะทางพันธุกรรม
     3.2 โครโมโซมและสารพันธุกรรม
     3.3 การแบ่งเซลล์
          3.3.1 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซีส
          3.3.2 การแบ่งเซลล์แบบไมโอซีส
     3.4 โครโมโซมกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
     3.5 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
     3.6 การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
          3.6.1 มิวเทชัน
          3.6.2 การคัดเลือกโดยธรรมชาติ
          3.6.3 การคัดเลือกพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์โดยมนุษย์
     3.7 เทคโนโลยีชีวภาพ
          3.7.1 พันธุวิศวกรรม
          3.7.2 การโคลน
          3.7.3 ลายพิมพ์ DNA
     3.8 ความหลากหลายทางชีวภาพ
          3.8.1 สปีชีส์ของสิ่งมีชีวิต
          3.8.2 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต