2. กลุ่มโครงสร้างนิยม (Structuralism) หรือที่เรียกว่า กลุ่มจิตวิทยาโครงสร้างนิยม

เป็นกลุ่มบุกเบิกยุคต้น มีความเชื่อว่ามนุษย์มีองค์ประกอบเป็น 2 ส่วน คือ กายกับจิต ทั้งสองส่วน ทำงานสัมพันธ์กัน
จิตควบคุมการทำงานของกาย การทำงานของกายเกิดเป็นพฤติกรรม กลุ่มนี้มุ่งศึกษา "องค์ประกอบและการ ทำงานของจิต"
หาคำตอบว่าจิตประกอบไปด้วยการทำงานอย่างไร จากผลการศึกษาสรุปว่าจิตเป็นโครงสร้างที่ประกอบไปด้วย
"จิต ธาตุ" (mental elements) ซึ่งมีการสัมผัส (sensation) ความรู้สึก (feeling) และจินตนาการ (image) และ
จิตธาตุนี้มีอิทธิพลต่อ การกระทำ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจิตกับสรีระทำงานไปด้วยกันจากการที่กลุ่มนี้เห็นว่าจิตหรือ
สมองของคนเราแยกการทำงานออกเป็นส่วนๆ ถ้าต้องการให้ส่วนใดทำงานได้ดีก็ต้องมุ่งฝึกส่วนนั้นมากเป็นพิเศษ
ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาพฤติกรรม ว่าถ้าต้องการให้ตนเองหรือ ใครเป็นอะไร อย่างไร ก็ต้องมุ่งฝึกในด้านนั้น
ให้มากเข้าไว้ ฝึกมากๆ ก็จะพัฒนาขึ้นได้ ดังจะเห็นตัวอย่างบุคคลมากมายในชีวิตประจำวันที่ไม่นั่งรอคอยโชคชะตา
หรือทำอะไรตามที่ตนถนัดแต่ดั้งเดิมเท่านั้น หากแต่มุ่งเสริมสร้างตนให้ "พรแสวง" เอาชนะ "พรสวรรค์"
มนุษย์เราแม้ไม่มีพรสวรรค์แต่ถ้าพยายามก็พัฒนาได้


อ้างอิงจาก http://dit.dru.ac.th/home/023/human/05.htm


คุณคือผู้เยี่ยมชมคนที่

Free Hit Counter
Hit Counter