เฉลยคำถามท้ายบทที่ 1
                                                            ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 1.  สภาพทางกายภาพของแหล่งน้ำดีควรมีลักษณะอย่างไร ?
      แนวคำตอบ


 2.  เพราะเหตุใดจึงพบพืชอยู่ที่ผิวน้ำมากกว่าที่ระดับความลึก 20 เซนติเมตร ?
     
แนวคำตอบ


 3.  ระบบนิเวศในน้ำมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไร ?
     
แนวคำตอบ


 4.  วัฏจักรน้ำในระบบนิเวศแบ่งเป็นกี่แบบ อะไรบ้าง ?
     
แนวคำตอบ


 5.  ต้นไม้ใหญ่ 1 ต้น ช่วยให้เกิดการหมุนเวียนสารได้กี่ชนิด อะไรบ้าง อธิบายและแสดงวิธีการเกิด       
      การหมุนเวียนสารให้เห็นด้วย ?
      แนวคำตอบ


 6.  ความสัมพันธ์แบบภาวะมีการย่อยสลาย มีผลดีหรือผลเสียต่อระบบนิเวศอย่างไร ?
     
แนวคำตอบ


 7.  ถ้าปะการังถูกทำลายจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลและมนุษย์อย่างไร ?
     
แนวคำตอบ


 8.  การใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชพวกหนอน และ แมลง จะเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างไรควรใช้หรือไม่?      แนวคำตอบ


 9.  ไนโตรเจนในอากาศเปลี่ยนเป็นปุ๋ยไนเตรตในดินด้วยวิธีใดบ้าง ?
     
แนวคำตอบ


 10. ถ้าสภาพความเป็นกรด-เบส ของน้ำและดินเปลี่ยนแปลง จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศนั้นอย่างไร?       แนวคำตอบ


 11. ปัจจัยใดบ้างที่เป็นตัวกำหนดชนิดของป่าไม้แต่ละประเภท ?
       แนวคำตอบ

 

กลับหน้าหลักสื่อการสอน >>>

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

เฉลยคำถามท้ายบท

ชีววิทยาพื้นฐาน ชีววิทยา เล่ม 1 ชีววิทยา เล่ม 2
ชีววิทยา เล่ม 3 ชีววิทยา เล่ม 4 ชีววิทยาเล่ม 5
เฉลยข้อสอบ O-net ชีววิทยา กลับหน้าหลัก NaNa-bio.com