เฉลยคำถามท้ายบทที่ 19
                                                               
 ความหลากหลายทางชีวภาพ


                                                          

 

 

 

 1. สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรมอเนอรา แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตกลุ่มอื่นอย่างไร
  แนวคำตอบ
 2. จงให้เหตุผลว่าเพราะเหตุใดจึงไม่จัดว่าฟังไจเป็นพืชหรือสัตว์
  แนวคำตอบ
 3. จงเติมเครื่องหมายถูกลงในตารางข้างล่างนี้ให้ตรงกับลักษณะของพืชนั้นๆ
  แนวคำตอบ

  ชนิดของพืช

  มีรากลำต้นแท้จริง

  มีท่อลำเลียง

  มีเมล็ด

  มีดอก

  มอส

   

   

   

   

  หวายทะนอย

   

   

   

   

  ปรง

   

   

   

   

  กระบองเพชร

   

   

   

   

 4. จงเติมเครื่องหมายถูกลงในตารางข้างล่างนี้ให้ตรงกับลักษณะของสัตว์นั้นๆ
  แนวคำตอบ

ชนิดของสัตว์

เนื้อเยื่อแท้จริง

สมมาตรด้านข้าง

ช่องปากแบบโพรโทสโทรเมีย

ตัวอ่อนมีการลอกคราบ

ฟองน้ำ

 

 

 

 

พลานาเรีย

 

 

 

 

แมลง

 

 

 

 

หอย

 

 

 

 

ไส้เดือนดิน

 

 

 

 

      5. จากไดโคโตมัสคีย์ที่ใช้ในการจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังต่อไปนี้

          5.1  A B C D E F และ G น่าจะเป็นสัตว์ในกลุ่มใดบ้าง
                 แนวคำตอบ
          5.2  ในการจำแนกพยูนจะต้องใช้ไดโคโตมัสคีย์ในข้อใดบ้าง
                 แนวคำตอบ

6.   ให้นักเรียนเลือกสิ่งมีชีวิต เช่น พืช หรือสัตว์ ที่นักเรียนชอบมากที่สุด โดยให้นักเรียนไปศึกษาเกี่ยวกับ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต นั้น แล้วนำมาเสนอหรือเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เช่นการทำรายงาน การจัดป้ายนิเทศ เป็นต้น
     แนวคำตอบ

7.   จากรูปสุนัขต่อไปนี้ จงเขียนไดโคโตมัสคีย์ ที่ใช้ในการจำแนกสุนัขกลุ่มนี้
     แนวคำตอบ

 

8.   จากภาพเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่พบในสระน้ำ เรียกว่า คลาไมโดโมเนส (Chlamydomonas) นักเรียนคิดว่า สิ่งมีชีวิตนี้น่าจะจัดอยู่ในอาณาจักรใดเพราะเหตุใด
     แนวคำตอบ

 

 

 

 

กลับหน้าหลักสื่อการสอน >>>

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

เฉลยคำถามท้ายบท

ชีววิทยาพื้นฐาน ชีววิทยา เล่ม 1 ชีววิทยา เล่ม 2
ชีววิทยา เล่ม 3 ชีววิทยา เล่ม 4 ชีววิทยาเล่ม 5
เฉลยข้อสอบ O-net ชีววิทยา กลับหน้าหลัก NaNa-bio.com