เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียน บทที่ 10
                                         การลำเลียงของพืช

 

ให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย ถูก (/) หรือผิด (X) หน้าข้อความตามความเข้าใจของผู้เรียน

( / )               

1. พืชมีการลำเลียง O2 และ CO2 เข้าและออกจากเซลล์โดยการแพร่แบบธรรมดา

( × )

2. น้ำ มีการเคลื่อนที่สุทธิผ่านเยื่อหุ้มเซลล์จากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารละลายสูงไป ต่ำ โดยออสโมซิส

( × )

3. พืชมีทิศทางการลำ เลียงน้ำ ธาตุอาหาร และอาหารที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วย แสงจากรากไปสู่ยอดทิศทางเดียว

( × )

4. ไซเล็มมีเวสเซลเมมเบอร์และซีฟทิวบ์เมมเบอร์ซึ่งทำ หน้าที่หลักในการลำเลียงน้ำ และ ธาตุอาหาร

( × )

5. โฟลเอ็มมีเทรคีด ซึ่งทำหน้าที่หลักในการลำเลียงอาหาร

( / )

6. ปากใบเป็นโครงสร้างที่มีหน้าที่ควบคุมการแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างพืชกับอากาศ พบได้ที่เนื้อเยื่อผิวของใบ

( / )

7. ใบพืชมีวาสคิวลาร์บันเดิล ประกอบด้วย ไซเล็มและ โฟลเอ็มซึ่งเชื่อมต่อกับ วาสคิวลาร์บันเดิลในลำต้นและราก

( / )

8. พืชต้องการธาตุอาหารแต่ละชนิดในปริมาณที่แตกต่างกัน การขาดธาตุอาหารแต่ละชนิด จะส่งผลให้พืชแสดงอาการที่แตกต่างกัน

( / )

9. อาหารที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาล

( / )

10. ชั้นมีโซฟิลล์ของใบประกอบด้วยเซลล์ที่มีคลอโรพลาสต์จำนวนมาก จึงเป็นบริเวณที่เกิด การสังเคราะห์ด้วยแสงมาก

 

 

 

กลับหน้าหลักสื่อการสอน >>>

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

เฉลยคำถามท้ายบท

ชีววิทยาพื้นฐาน หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 1 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 2 หลักสูตร 60
ชีววิทยา เล่ม 3 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 4 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 5 หลักสูตร 60
เฉลยข้อสอบ O-net ชีววิทยา กลับหน้าหลัก NaNa-bio.com