สื่อการสอนรายวิชาชีววิทยาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุง 2560

 
basicbio

ชีววิทยาพื้นฐาน
มัธยมศึกษาปีที่ 4

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนบทที่ 1 การลำเลียงสารเข้าออกเซลล

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 1 การลำเลียงสารเข้าออกเซลล์

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนทที่ 2 การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 2 การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนทที่ 3 การดำรงชีวิตของพืช

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 3 การดำรงชีวิตของพืช

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนทที่ 4 พันธุกรรมและวิวัฒนาการ

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 4 พันธุกรรมและวิวัฒนาการ

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนทที่ 5 ชีวิตในสิ่งแวดล้อม

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 5 ชีวิตในสิ่งแวดล้อม

 
bio1

ชีววิทยาเล่ม 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนบทที่ 1 การศึกษาชีววิทยา

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 1 การศึกษาชีววิทยา

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนทที่ 2 เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 2 เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนทที่ 3 เซลล์และการทำงานของเซลล

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 3 เซลล์และการทำงานของเซลล์


 
Bio2

ชีววิทยาเล่ม 2
มัธยมศึกษาปีที่ 5

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนบทที่ 4 โครโมโซมและสารพันธุกรรม

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 4 โครโมโซมและสารพันธุกรรม

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนทที่ 5 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 5 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนทที่ 6 เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 6 เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนทที่ 7 วิวัฒนาการ

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 7 วิวัฒนาการ

 

 
Bio3

ชีววิทยาเล่ม 3
มัธยมศึกษาปีที่ 5

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนบทที่ 8 การสืบพันธุ์ของพืชดอก

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 8 การสืบพันธุ์ของพืชดอก

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนทที่ 9 โครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืชดอก

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 9 โครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืชดอก

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนทที่ 10 การลำเลียงของพืช

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 10 การลำเลียงของพืช

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนทที่ 11 การสังเคราะห์ด้วยแสง

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 11 การสังเคราะห์ด้วยแสง

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนทที่ 12 การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 12 การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช


 
bio4

ชีววิทยาเล่ม 4
มัธยมศึกษาปีที่ 6

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนบทที่ 13 ระบบย่อยอาหาร

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 13 ระบบย่อยอาหาร

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนทที่ 14 ระบบหายใจ

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 14 ระบบหายใจ

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนทที่ 15 ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบน้ำเหลือง

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 15 ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบน้ำเหลือง

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนทที่ 16 ระบบภูมิคุ้มกัน

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 16 ระบบภูมิคุ้มกัน

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนทที่ 17 ระบบขับถ่าย

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 17 ระบบขับถ่าย

 

 


 

 

 

Wait

ชีววิทยาเล่ม 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนทที่ 18

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 18

 

 

 

 

กลับไปยังหน้าสื่อการสอน >>>>

 

 

 

รวบรวมเรียบเรียงโดย : ครูนันทนา   สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ