เฉลยคำถามท้ายบทที่ 17
                                             ระบบขับถ่าย

 

 1. จงนำตัวอักษรจากรูปที่กำหนดให้มาเติมในช่องว่างของแต่ละข้อ ให้ถูกต้อง
(ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบและตอบซ้ำได้)

1.1 รูป ก.

(.....เฉลย.....)


………………………..1.

นำเลือดที่ผ่านการกรองที่ไตออกไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย

………………………..2.

นำเลือดที่มีของเสียซึ่งเป็นสารประกอบไนโตรเจนเข้าไต

………………………..3.

เก็บปัสสาวะก่อนขับออก

………………………..4.

มีหน้าที่กำจัดของเสียที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ

………………………..5.

ลำเลียงปัสสาวะออกจากไต

1.2 รูป ข.

(.....เฉลย.....)


………………………..1.

บริเวณที่มีแรงดันในหลอดเลือดฝอยสูงกว่าหลอดเลือดฝอยบริเวณอื่น

………………………..2.

ADH มีผลต่อการทำงานของเซลล์ในบริเวณนี้

………………………..3.

อัลบูมินที่ตรวจพบในปัสสาวะมักเป็นผลมาจากการทำงานที่ผิดปกติของส่วนนี้

………………………..4.

ส่วนที่หลั่งสารที่มีองค์ประกอบของ H+ เพื่อช่วยรักษาดุลยภาพของ กรด-เบส ในเลือด

………………………..5.

ส่วนที่ดูดกลับกรดแอมิโนและกลูโคสเข้าสู่หลอดเลือดฝอย

 

2.จงใส่เครื่องหมายถูก / หน้าข้อความที่ถูกต้อง ใส่เครื่องหมายผิด (X) หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง และขีดเส้นใต้เฉพาะคำหรือส่วนของข้อความที่ไม่ถูกต้อง และแก้ไขข้อความโดยตัดออกหรือเติมคำหรือข้อความที่ถูกต้องลงในช่องว่าง

(.....เฉลย.....)

(  )
2.1 เมทาเนฟริเดียมของไส้เดือนดินแตกต่างจากโพรโทเนฟริเดียมของพลานาเรีย คือมีการดูดกลับสารที่มีประโยชน์เข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือด

(  )

2.2 มนุษย์มีไตทำหน้าที่กำจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการเมแทบอลิซึมโดยเฉพาะของเสียที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ

(  )

2.3 สารที่เกินความต้องการของร่างกายและของเสียที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบไหลไปตามท่อไต จากนั้นเข้าสู่ท่อหน่วยไตและไปยังกระเพาะปัสสาวะ

(  )

2.4 สารบางชนิดในของเหลวที่ถูกกรองเข้าสู่หน่วยไต เช่น กรดแอมิโน กลูโคส ไอออนต่างๆและน้ำจะถูกดูดกลับโดยผนังของท่อหน่วยไตเพื่อกลับเข้าสู่หลอดเลือดฝอย

(  )

2.5 ของเหลวที่อยู่ในกระเพาะปัสสาวะประกอบด้วย ยูเรีย โซเดียมไอออน กรดแอมิโน และเซลล์เม็ดเลือด

(  )

2.6 ความดันเลือดมีผลต่ออัตราการกรองที่โกลเมอรูลัส

(  )

2.7 การทำงานของระบบขับถ่ายและระบบหายใจเกี่ยวข้องกับการรักษาดุลยภาพของ กรด-เบส ในเลือด

(  )

2.8 ความเข้มข้นของยูเรียในโบว์แมนส์แคปซูลสูงกว่าในท่อรวม

(  )

2.9 ถ้าเลือดเป็นกรด ไตจะรักษาดุลยภาพของ กรด-เบส ในเลือดโดยหลั่งไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนออกจากหลอดเลือดและดูดกลับไฮโดรเจนไอออนเข้าสู่หลอดเลือด

(  )

2.10 เมื่อดื่มน้ำปริมาณมากและต่อเนื่อง สมองส่วนไฮโพทาลามัสกระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนหลังให้ลดการหลั่ง ADH ทำให้เซลล์ที่ท่อขดส่วนปลายและท่อรวมลดการดูดกลับน้ำ

 

3.บุคคลที่มีไตทำงานปกติเพียงข้างเดียว จะดำรงชีวิตอย่างคนปกติ ได้หรือไม่ อย่างไร
(.....เฉลย.....)

4.ถ้าไตไม่ตอบสนองต่อ ADH จะเกิดผลอย่างไรกับการรักษาดุลยภาพของน้ำในร่างกาย
(.....เฉลย.....)

5.ตารางแสดงผลการตรวจสารในเลือดเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของไต

การทดสอบ

ค่าปกติ

นาย ก.

นาย ข.

BUN

7-20 mg/dL

A

B

WBC

5,000-10,000 /µL

C

7,500 / µL

pH

7.4

7.2

D

BUN ; Blood Urea Nitrogen คือ ค่ายูเรียไนโตรเจนในเลือด
WBC ; White Blood Cell คือ จำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาว

จงใสเครื่องหมายถูก ( / ) หน้าข้อความที่ถูกต้อง  ใส่เครื่องหมายผิด (X) หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง และขีดเส้นใต้เฉพาะคำหรือส่วนของข้อความที่ไม่ถูกต้อง และแก้ไขข้อความโดยตัดออกหรือเติมคำหรือข้อความที่ถูกต้องลงในช่องว่าง

(.....เฉลย.....)

…………..5.1

นาย ก. มีภาวะไตวายแยบพลัน ค่า A ที่ได้จะมีแนวโน้มต่ำกว่าค่าปกติ

…………..5.2

นาย ข. มีค่า B เท่ากับ 15 mg/dL แสดงว่าไตของนาย ข. ทำงานได้เป็นปกติ

…………..5.3

ถ้านาย ก. เป็นโรคไตจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ค่า C จะมีแนวโน้มสูงกว่าค่าปกติ

…………..5.4

ถ้านาย ข. มีภาวะหายใจมากกว่าปกติหรือภาวะหายใจเกิน (hyperventilation) ค่า D จะต่ำกว่าค่าปกติ

6. การรับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัดเป็นประจำจะส่งผลต่อร่างกายอย่างไร
(.....เฉลย.....)

7. จงเปรียบทียบโครงสร้างหรืออวัยวะในการขับถ่ายและกระบวนการขับถ่ายของสัตว์ ไม่มี กระดูกสันหลังและสัตว์มีกระดูกสันหลังลงในตารางที่กำหนดให้

(.....เฉลย.....)

 

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สัตว์มีกระดูกสันหลัง เช่น มนุษย์

ฟองน้ำ

ไฮดรา

พลานาเรีย

ไส้เดือนดิน

แมลง

โครงสร้างหรืออวัยวะในการขับถ่าย

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการขับถ่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลักสื่อการสอน >>>

 

 

 

อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 4 ฉบับเผยแพร่ 2563.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 
 

เฉลยคำถามท้ายบท

ชีววิทยาพื้นฐาน หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 1 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 2 หลักสูตร 60
ชีววิทยา เล่ม 3 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 4 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 5 หลักสูตร 60
เฉลยข้อสอบ O-net ชีววิทยา กลับหน้าหลัก NaNa-bio.com