แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

        

ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

หน้าหลักสืบค้น

 

           อัจฉรา  สุขารมณ์ และอรพินทร์  ชูชม (2530,  หน้า 35)  กล่าวว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึง  ขนาดของความสำเร็จที่ได้จากการเรียนที่อาศัยความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล
            Eysench (อ้างถึงใน  น้ำเพชร  สินทอง,  2541,  หน้า 16)  ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่า  หมายถึง  ขนาดของความสำเร็จที่ได้จากการทำงาน  ที่ต้องอาศัยความพยายามจำนวนหนึ่ง  ซึ่งอาจจะมาจากการทำงานที่ต้องอาศัยความสามารถของร่างกายหรือสมอง
            Eysenck, Arnold, and Meily  (อ้างถึงใน  บุศรา  แพทย์รัตน์,  2541,  หน้า 40)  ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่า เป็นขนาดของความสำเร็จที่ได้จากการเรียนที่อาศัยความสามารถเฉพาะบุคคล  โดยตัวที่ชี้บ่งถึงสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนอาจได้มาจากกระบวนการที่ไม่ต้องอาศัยการทดสอบ  เช่น  การสังเกต  การตรวจการบ้านหรืออาจได้ในรูปของระดับคะแนนที่ได้จากโรงเรียน  หรืออีกวิธีหนึ่งอาจวัดด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป 
  สรุปแล้วผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึงผลสำเร็จอันเกิดจากการเรียนรู้ของนักเรียนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูในวิชาต่างๆ ซึ่งอาจได้มาจากผลการทดสอบของครูผู้สอน  การสังเกตพฤติกรรม  จากผลงานที่ครูกำหนดให้ทำ  หรือได้จากการวัดด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 

อ้างอิงจาก

น้ำเพชร  สินทอง. (2541).  การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความวิตกกังวลระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขัน  แบบมี
เหตุผลและแบบปล่อยปละเลย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี  ปีการศึกษาปีที่ 2541.
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

อัจฉรา  สุขารมณ์  และอรพินทร์  ชูชม. (2530). การศึกษาเปรียบเทียบนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปกติ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒประสานมิตร.

บุศรา  แพทย์รัตน์. (2541).  การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษานอกโรงเรียน  ของนักศึกษาที่เรียนโดยวิธีเรียนแบบทางไกล  และวิธีเรียนด้วยตนเอง.  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยรามคำแหง.