เฉลยคำถามท้ายบทที่ 2
                                                            ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต

 

 

 

 1. ศึกษาแผนภาพแสดงโครงสร้างของเซลล์สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งแล้วตอบคำถาม


     1.1 เซลล์นี้เป็นเซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์ ทราบได้อย่างไร ?  

          แนวคำตอบ : เป็นเซลล์พืชเนื่องจากพบว่ามีผนังเซลล์ และภายในเซลล์มีคลอโรพลาสต์ (หมายเลข 4)และมีแวคิวโอลขนาดใหญ่ (หมายเลข 2)


     1.2 ออร์กาแนลล์ใดเป็นแหล่งผลิตสารที่ให้พลังงานสูงแก่เซลล์ ?           

          แนวคำตอบ : ไมโทคอนเดรีย (หมายเลข 5)


     1.3 หมายเลขใดควบคุมการลำเลียงสารผ่านเข้าออกจากเซลล์ ? 

         แนวคำตอบ : เยื่อหุ้มเซลล์ (หมายเลข 3)

 

 

 

                                                                      หน้าหลัก .....<<<< ก่อนหน้า....ถัดไป >>>>


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานชีววิทยา.กรุงเทพ:สกสค.2553.