เฉลยคำถามท้ายบทที่ 2
                                                            ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต

 

 

 

  1. ศึกษาแผนภาพแสดงโครงสร้างของเซลล์สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งแล้วตอบคำถาม


     1.1 เซลล์นี้เป็นเซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์ ทราบได้อย่างไร ?  แนวคำตอบ
     1.2 ออร์กาแนลล์ใดเป็นแหล่งผลิตสารที่ให้พลังงานสูงแก่เซลล์ ? แนวคำตอบ
     1.3 หมายเลขใดควบคุมการลำเลียงสารผ่านเข้าออกจากเซลล์ ? แนวคำตอบ

  2. จากกการศึกษาสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กภายใต้กล้องจุลทรรศน์ นักเรียนเห็นภาพดังนี้

  ถ้าใช้กำลังขยายสูงจะปรากฏภาพดังนี้

  ถ้านักเรียนต้องการดูรายละเอียดให้ครบทุกส่วน นักเรียนจะต้องปฏิบัติอย่างไร ?  แนวคำตอบ

  3. ศึกษาแผนภาพนี้แล้วตอบคำถาม

  ถ้าความเข้มข้นของสารละลายในแวคิวโอลของเซลล์ X Y Z เท่ากับ 40%  30%  และ 10% ตามลำดับจะมีการเคลื่อนที่ของน้ำในเซลล์ทั้ง 3 นี้อย่างไร  ? แนวคำตอบ

  4. ถ้าหลอดแก้ว I และ II คั่นด้วยเยื่อเลือกผ่าน น้ำตาลในหลอดแก้วด้าน II มีความเข้มข้นสูงกว่าด้าน I ถ้าเริ่มต้นทดลองโดยให้ระดับสารในหลอด I และ II เท่ากันแล้วตั้งทิ้งไว้ต่อมาปรากฏการณ์ควรจะเกิดขึ้นตรงกับภาพในข้อใด ?  แนวคำตอบ

  5.  ในวันที่อากาศเย็น หรืออยู่ในที่เย็นจัด จะขับถ่ายปัสสาวะบ่อยกว่าวันที่อากาศร้อนเพราะอะไร ?  แนวคำตอบ

  6. ในการตรวจหมู่เลือดจะต้องเจาะเลือดแล้วนำมาหยดบนสไลด์ 2 หยด แล้วใส่น้ำยาตรวจเลือด 2 ชนิด คือยาแอนติ-A และ แอนติ-B ดังภาพ

          6.1 ถ้าผลการตรวจปรากฏว่า เลือดทั้งสองหยดที่ใส่น้ำยา แอนติ-A และ แอนติ-B ตกตะกอน                 ดังนั้นเลือดที่ตรวจจะเป็นเลือดหมู่ใด ? แนวคำตอบ
          6.2 ถ้าเลือดที่ตรวจเป็นเลือดหมู่ A ผลการตรวจจะเป็นอย่างไร ?  แนวคำตอบ
          6.3 ถ้าเลือดที่ตรวจเป็นเลือดหมู่ O ผลตรวจจะเป็นอย่างไร ? แนวคำตอบ

  7. มีผู้นำพารามีเซียมใส่ในน้ำจืดแล้วสังเกตการบีบตัวของคอนแทร็กไทล์แวคิวโอล พบว่าคอนแทร็กไทล์แวคิวโอลบีบตัว 6 ครั้งแต่เมื่อเติมเกลือเล็กน้อยลงในภาชนะที่มีพารามีเซียมอยู่ คอนแทร็กไทล์แวคิวโอลจะบีบตัวน้อยกว่า  

          7.1 ข้อมูลดังกล่าวนี้บอกอะไรแก่เราบ้าง ? แนวคำตอบ
          7.2 ถ้านักเรียนต้องการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบีบตัวของคอนแทรคไทล์แวคิวโอลนักเรียนคิดว่าจะศึกษาเรื่องใด  ? แนวคำตอบ

  

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลักสื่อการสอน >>>

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

เฉลยคำถามท้ายบท

ชีววิทยาพื้นฐาน ชีววิทยา เล่ม 1 ชีววิทยา เล่ม 2
ชีววิทยา เล่ม 3 ชีววิทยา เล่ม 4 ชีววิทยาเล่ม 5
เฉลยข้อสอบ O-net ชีววิทยา กลับหน้าหลัก NaNa-bio.com