เฉลยคำถามท้ายบทที่ 2
                                                            ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต

 

 

 

 2. จากกการศึกษาสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กภายใต้กล้องจุลทรรศน์ นักเรียนเห็นภาพดังนี้

  ถ้าใช้กำลังขยายสูงจะปรากฏภาพดังนี้

  ถ้านักเรียนต้องการดูรายละเอียดให้ครบทุกส่วน นักเรียนจะต้องปฏิบัติอย่างไร ?

แนวคำตอบ : ให้เลื่อนสไลด์เพื่อให้ภาพมาอยู่ตรงกลางของสนามภาพ (Field of view)

 

 

                                                                      หน้าหลัก .....<<<< ก่อนหน้า....ถัดไป >>>>


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานชีววิทยา.กรุงเทพ:สกสค.2553.