เฉลยคำถามท้ายบทที่ 2
                                                            ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต

 

 

 

7. มีผู้นำพารามีเซียมใส่ในน้ำจืดแล้วสังเกตการบีบตัวของคอนแทร็กไทล์แวคิวโอล พบว่าคอนแทร็กไทล์แวคิวโอลบีบตัว 6 ครั้งแต่เมื่อเติมเกลือเล็กน้อยลงในภาชนะที่มีพารามีเซียมอยู่ คอนแทร็กไทล์แวคิวโอลจะบีบตัวน้อยกว่า  

          7.1 ข้อมูลดังกล่าวนี้บอกอะไรแก่เราบ้าง ?

           แนวคำตอบ : น้ำที่เกลือผสมจะมีความเข้มข้นของสารสูงกว่าน้ำจืด น้ำจึงแพร่เข้าตัวพารามีเซียม น้อยกว่าจึงทำให้คอนแทร็กไทล์แวคิวโอลบีบตัวเพื่อกำจัดน้ำออกจากเซลล์น้อยกว่าเมื่ออยู่ในน้ำจืด


          

          7.2 ถ้านักเรียนต้องการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบีบตัวของคอนแทรคไทล์แวคิวโอลนักเรียนคิดว่าจะศึกษาเรื่องใด  ? 

           แนวคำตอบ : (1) สารละลายภายนอกเซลล์ของพารามีเซียม ที่มีความเข้มข้นต่างๆกันมีผลต่อการบีบตัวของคอนแทร็กไทล์แวคิวโอลอย่างไร

 

  

                                                                      หน้าหลัก .....<<<< ก่อนหน้า....ถัดไป >>>>


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานชีววิทยา.กรุงเทพ:สกสค.2553.