เฉลยคำถามท้ายบทที่ 2
                                                            ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต

 

 

 

  6. ในการตรวจหมู่เลือดจะต้องเจาะเลือดแล้วนำมาหยดบนสไลด์ 2 หยด แล้วใส่น้ำยาตรวจเลือด 2 ชนิด คือยาแอนติ-A และ แอนติ-B ดังภาพ

          6.1 ถ้าผลการตรวจปรากฏว่า เลือดทั้งสองหยดที่ใส่น้ำยา แอนติ-A และ แอนติ-B ตกตะกอน                 ดังนั้นเลือดที่ตรวจจะเป็นเลือดหมู่ใด ?

                แนวคำตอบ : หมู่เลือด AB


          6.2 ถ้าเลือดที่ตรวจเป็นเลือดหมู่ A ผลการตรวจจะเป็นอย่างไร ?  

                แนวคำตอบ : หยดเลือดที่หยดยาแอนติ-A ลงไปจะตกตะกอน ส่วนหยดเลือดที่หยดยาแอนติ-B ลงไปจะไม่ตกตะกอน


          6.3 ถ้าเลือดที่ตรวจเป็นเลือดหมู่ O ผลตรวจจะเป็นอย่างไร ? 

                แนวคำตอบ : เลือดทั้ง 2 หยดจะไม่ตกตะกอน

 

                                                                      หน้าหลัก .....<<<< ก่อนหน้า....ถัดไป >>>>


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานชีววิทยา.กรุงเทพ:สกสค.2553.