เฉลยคำถามท้ายบทที่ 9
                                             โครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืชดอก

 

 

  1.จงใส่เครื่องหมายถูก (/ ) หน้าข้อความที่ถูกต้อง ใส่เครื่องหมายผิด (X ) หน้าข้อความที่ไม่ถูก และขีดเส้นใต้เฉพาะคำ หรือส่วนของข้อความที่ไม่ถูกต้อง  และแก้ไขตัดออกหรือเติมคำหรือข้อความที่ถูกต้องลงในช่องว่าง (.......เฉลย........)

........................

1.1)ระบบเนื้อเยื่อแบ่งออกได้เป็น 3 ระบบ ได้แก่ ระบบเนื้อเยื่อผิว ระบบเนื้อเยื่อพื้น
และระบบเนื้อเยื่อท่อลำเลียง

........................

1.2) เอพิเดอร์มิสเป็นเนื้อเยื่อผิวทำหน้าที่ป้องกันเนื้อเยื่อด้านในของพืช พบได้ทั่วไป
ที่ราก ลำต้น ใบ และที่อื่น ๆ

........................

1.3) พืชลำเลียงน้ำและธาตุอาหารผ่านทางไซเล็มซึ่งมีเซลล์ที่ทำหน้าที่ลำเลียง 2 ชนิด คือ ซีฟทิวบ์เมมเบอร์ และเวสเซลเมมเบอร์

........................

1.4) เอนโดเดอร์มิสในบริเวณคอร์เทกซ์ของรากมีสารลิกนินสะสมเป็นแถบเล็ก ๆ
รอบเซลล์ ยกเว้นด้านที่ขนานกับเอพิเดอร์มิส เรียกแถบนี้ว่าพลาสโมเดสมาตา

........................

1.5) บริเวณคอร์เทกซ์และพิธประกอบด้วยวาสคิวลาร์บันเดิล และเนื้อเยื่อพื้น

........................

1.6) คอร์กแคมเบียมเป็นเนื้อเยื่อเจริญ เมื่อแบ่งเซลล์จะได้เซลล์คอร์กทางด้านนอก
ของลำต้น

........................

1.7) กระพี้ไม้เป็นเนื้อไม้ส่วนนอกที่ยังทำหน้าที่ลำเลียงน้ำมีสีจางกว่าเนื้อไม้ส่วนใน
เมื่อต้นไม้มีอายุมากขึ้นกระพี้ไม้จะเปลี่ยนมาเป็นเปลือกไม้

........................

1.8) ในระยะการเติบโตทุติยภูมิของพืชดอกที่มีเนื้อไม้เนื้อเยื่อชั้นนอกสุดคือ
เพริเดิร์ม

........................

1.9) เซลล์แพลิเซด และเซลล์สปองจีเป็นเซลล์พาเรงคิมาที่ทำหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสง
ในใบ

........................

1.10) วาสคิวลาร์บันเดิลในใบพืชพบที่เส้นกลางใบ เส้นใบ และเส้นใบย่อย โดยพบ ไซเล็มอยู่ด้านบน และโฟลเอ็มอยู่ด้านล่าง

2. จากแผนภาพแสดงเซลล์ที่เกิดจากการเปลี่ยนสภาพของเนื้อเยื่อเจริญ จงเติมชื่อเซลล์ลงในรูปและหน้าข้อความที่มีความสัมพันธ์กัน

(.......เฉลย........)

...........................

2.1 เซลล์ที่มีชีวิตทำหน้าที่ลำเลียงอาหารผ่านรูทะลุระหว่างเซลล์ในทิศทาง
ขึ้นลงและด้านข้าง

...........................

2.2 เซลล์ที่ไม่มีชีวิตรูปร่างยาว หัวท้ายของเซลล์เรียบแหลมมีสารลิกนินมาสะสม
เพิ่มเติมที่ผนังเซลล์ทำให้ผนังเซลล์หนามาก ทำหน้าที่ช่วยเสริมความ
แข็งแรงให้กับไซเล็มและโฟลเอ็ม

...........................

2.3 เซลล์ที่อยู่ชั้นนอกสุดของส่วนต่าง ๆ ของพืชที่มีการเติบโตปฐมภูมิ

...........................

2.4 เซลล์ที่มีชีวิตทำหน้าที่ต่าง ๆ กัน เช่น สังเคราะห์ด้วยแสง สะสมเม็ดแป้ง
เป็นต้น

...........................

2.5 เซลล์รูปร่างค่อนข้างยาวมีสารลิกนิน มาสะสมเป็นลวดลายต่าง ๆ ด้านหัว
และด้านท้ายของเซลล์มีช่องทะลุถึงกัน ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำ และธาตุอาหาร

...........................

2.6 เซลล์ไม่มีชีวิตที่มีสารลิกนินมาสะสมเพิ่มเติมทำให้ผนังเซลล์หนามาก
มีรูปร่างหลายแบบพบในส่วนที่แข็งของพืช เช่น กะลามะพร้าว

...........................

2.7 เซลล์ที่ควบคุมการเปิดปิดของรูปากใบ

3. จากรูปเนื้อเยื่อรากพืชตัดตามขวาง

     3.1 จงเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง (.......เฉลย........)
จากรูป ก. เซลล์ที่ชี้คือ.........................ซึ่งอยู่ตรงกลางของเนื้อเยื่อชั้น..................
จากรูป ข. ส่วนที่ชี้คือเซลล์ของชั้นเนื้อเยื่อ ...............................
ซึ่งอยู่ด้านในสุดของเนื้อเยื่อชั้น............................
บริเวณตรงกลางของรูป (เครื่องหมายปีกกา) เป็นเนื้อเยื่อชั้น......................

 

     3.2 จงตอบคำถามต่อไปนี้ (.......เฉลย........)
รูป ก. เป็นรากของพืชใบเลี้ยงคู่หรือใบเลี้ยงเดี่ยว เพราะเหตุใด
รูป ข. เป็นรากของพืชใบเลี้ยงคู่หรือใบเลี้ยงเดี่ยว เพราะเหตุใด

4. จากรูปการตัดลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่ตามขวาง จงเติมชื่อเนื้อเยื่อลงในรูปวาดเนื้อเยื่อพืชตัดตามขวางที่มีความสัมพันธ์กัน

(.......เฉลย........)

     4.1 เนื้อเยื่อหมายเลข 1 2 3 มีการเติบโตปฐมภูมิหรือการเติบโตทุติยภูมิ เพราะเหตุใด (.......เฉลย........)

     4.2 เนื้อเยื่อชั้นใดที่พบในเนื้อเยื่อหมายเลข 1 แต่ไม่พบในเนื้อเยื่อหมายเลข 2 และ 3
เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น (.......เฉลย........)

     4.3 เนื้อเยื่อชั้นใดที่พบในเนื้อเยื่อหมายเลข 2 แต่ไม่พบในเนื้อเยื่อหมายเลข 3 เพราะเหตุใด
จึงเป็นเช่นนั้น (.......เฉลย........)

     4.4 จากรูปวาดเนื้อเยื่อหมายเลข 3 ลำต้นพืชส่วนนี้มีอายุกี่ปี ทราบได้อย่างไรลำต้นพืชส่วนนี้มีอายุ 1 ปี ทราบได้จากจำนวนวงปีที่มี 1 วง (.......เฉลย........)

5. การกานต้นไม้ทำได้โดยใช้มีดหรือขวานฟันเปลือกรอบลำต้นให้เป็นแถบกว้างลึกถึง
กระพี้ไม้ของลำต้น ทำให้ต้นไม้ยืนต้นตาย เพราะเหตุใด (.......เฉลย........)

6. ถ้าในท้องถิ่นพบพืชที่ใกล้สูญพันธุ์และชุมชนมีความต้องการที่จะขยายพันธุ์เพื่อรักษาสายพันธุ์พืชชนิดนี้ไว้ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ชุมชนควรเลือกใช้ส่วนใดของพืชเป็นชิ้นส่วนเริ่มต้น พร้อมให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากเรื่องเนื้อเยื่อพืช (.......เฉลย........)

7. จากรูปแสดงลำต้นที่มีวงปีอายุ 2 ปี

     7.1 วงปี ก. และ วงปี ข. วงปีใดคือปีที่ 1 และวงปีใดคือปีที่ 2 เพราะเหตุใด (.......เฉลย........)

     7.2 วงปี ก. หรือ วงปี ข. มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่า เพราะเหตุใด (.......เฉลย........)

8. จงเปรียบเทียบชนิดของเซลล์หรือเนื้อเยื่อและการจัดเรียงตัวของโครงสร้างภายใน
ตัดตามขวางของพืชต่อไปนี้
     8.1 รากและลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่ในระยะการเติบโตปฐมภูมิ (.......เฉลย........)

ชั้นเนื้อเยื่อ

รากพืชใบเลี้ยงคู่

ลำต้นใบเลี้ยงคู่

1.เอพิเดอร์มิส

 

 

 

2.คอร์เท็กซ์

 

 

 

3.สตีล

  3.1 เพริไซเคิล

 

 

 

  3.2 กลุ่มท่อลำเลียง

 

 

 

  3.3 พิธ

 

 

 

     8.2 รากและลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (.......เฉลย........)

ชั้นเนื้อเยื่อ

รากพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

ลำต้นใบเลี้ยงเดี่ยว

1.เอพิเดอร์มิส

 

 

 

2.คอร์เท็กซ์

 

 

 

3.สตีล

3.1 เพริไซเคิล

 

 

 

3.2 กลุ่มท่อลำเลียง

 

 

 

3.3 พิธ

 

 

 

9. จากรูปเนื้อเยื่อพืชตัดตามขวาง
     9.1 แสดงโครงสร้างภายในของใบพืชชนิดหนึ่ง ให้ระบุชื่อเนื้อเยื่อ เซลล์ หรือ ส่วนประกอบของใบพืชลงตามหมายเลข 1-9 พร้อมทั้งระบุหน้าที่ (.......เฉลย........)

     9.2 จากรูปวาดพืชชนิดหนึ่งพบปากใบอยู่ที่เอพิเดอร์มิสด้านบน และมีโครงสร้างในชั้นสปองจีมีโซฟิลล์เรียงตัวกันอย่างหลวม ๆ และพบเซลล์ ก. อยู่ที่ชั้นนี้ (.......เฉลย........)

          9.2.1 เซลล์ ก. คือ เซลล์ชนิดใด ทำหน้าที่อะไร (.......เฉลย........)

          9.2.2 หากพิจารณาจากโครงสร้างของใบพืชนี้จะเป็นพืชที่เจริญเติบโตอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบใด เพราะเหตุใด (.......เฉลย........)

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลักสื่อการสอน >>>

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 
 

เฉลยคำถามท้ายบท

ชีววิทยาพื้นฐาน หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 1 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 2 หลักสูตร 60
ชีววิทยา เล่ม 3 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 4 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 5 หลักสูตร 60
เฉลยข้อสอบ O-net ชีววิทยา กลับหน้าหลัก NaNa-bio.com