เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียน
บทที่ 17 ระบบขับถ่าย

 

ให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย (/) หรือผิด (X) หน้าข้อความตามความเข้าใจของผู้เรียน

     

(  /  )

1. อวัยวะในระบบขับถ่ายของมนุษย์ ได้แก่ ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ และท่อปัสสาวะ

(  /  )

2. ไตทำหน้าที่กำจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการเมแทบอลิซึมในร่างกายและรักษาดุลยภาพของสารต่างๆในเลือด

(  /  )

3.หน่วยไต คือ หน่วยการทำกงานของไต ทำหน้าที่กรอง ดูดกลับ และหลั่งสาร

(  X  )

4. โกลเมอรูลัส คือ กลุ่มของหลอดเลือดฝอยที่ทำหน้าที่ในการกรองและการดูดกลับสารต่างๆในเลือด

(  /  )

5. บริเวณท่อหน่วยไต มีการดูดกลับสารบางอย่างที่เป็นประโยชน์ เช่น กรดแอมิโน น้ำเข้าสู่หลอดเลือดฝอย

(  /  )

6. ของเสียจากเมแทบอลิซึม เช่น แอมโมเนีย ยูเรีย กรดยูริก จะถูกกำจัด ออกหรือเปลี่ยนให้อยู่ในรูปที่มีความเป็นพิษ น้อยลง ก่อนขับออกจากร่างกาย

(  X  )

7. ปัสสาวะของมนุษย์ประกอบด้วยน้ำ กลูโคส และของเสีย เช่นยูเรีย

(  X  )

8. ระบบขับถ่ายเกี่ยวข้องกับการขับถ่ายปัสสาวะและการถ่ายอุจจาระ

(  /  )

9. การรับประทานอาหารที่มีสารอาหารต่างๆในบริเวณที่พอเหมาะดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ กับความต้องการของร่างกายและลดอาหารที่มีรสเค็มเป็นวิธีที่ทำให้ไตทำงานได้เป็นปกติ

กลับหน้าหลักสื่อการสอน >>>

 

อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 4 ฉบับเผยแพร่ 2563.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

เฉลยคำถามท้ายบท

ชีววิทยาพื้นฐาน หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 1 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 2 หลักสูตร 60
ชีววิทยา เล่ม 3 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 4 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 5 หลักสูตร 60
เฉลยข้อสอบ O-net ชีววิทยา กลับหน้าหลัก NaNa-bio.com