เฉลยคำถามท้ายบทที่ 2
                                                            ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต

 

 

 

 3. ศึกษาแผนภาพนี้แล้วตอบคำถาม

  ถ้าความเข้มข้นของสารละลายในแวคิวโอลของเซลล์ X Y Z เท่ากับ 40%  30%  และ 10% ตามลำดับจะมีการเคลื่อนที่ของน้ำในเซลล์ทั้ง 3 นี้อย่างไร  ? 

     แนวคำตอบ : การเคลื่อนที่ของน้ำจากเซลล์ Z ไปหาเซลล์ X และ เซลล์ Y และเคลื่อนจากเซลล์ Y ไปหาเซลล์ X เนื่องจากสารละลาย 10% มีความเข้มข้นของสารละลายต่ำคือ 10% ไป 30% และ 40% และจาก 30% ไป 40%

 

 

                                                                      หน้าหลัก .....<<<< ก่อนหน้า....ถัดไป >>>>


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานชีววิทยา.กรุงเทพ:สกสค.2553.