เฉลยคำถามท้ายบทที่ 2
                                                            ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต

 

 

 

 4. ถ้าหลอดแก้ว I และ II คั่นด้วยเยื่อเลือกผ่าน น้ำตาลในหลอดแก้วด้าน II มีความเข้มข้นสูงกว่าด้าน I ถ้าเริ่มต้นทดลองโดยให้ระดับสารในหลอด I และ II เท่ากันแล้วตั้งทิ้งไว้ต่อมาปรากฏการณ์ควรจะเกิดขึ้นตรงกับภาพในข้อใด ?  

       แนวคำตอบ : ภาพ ง เนื่องจากสารละลายน้ำตาลในหลอดแก้ว II มีความเข้มข้นสูงกว่าในหลอดแก้ว I ดังนั้นน้ำจากหลอดแก้ว I ซึ่งมีความเข้มข้นของสารละลายต่ำกว่าจะแพร่ผ่านเยื่อเลือกผ่านจากหลอดแก้ว I มา II ทำให้ระดับของเหลวในหลอดแก้ว I ลดลงและในหลอดแก้ว II เพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิม

 

 

                                                                      หน้าหลัก .....<<<< ก่อนหน้า....ถัดไป >>>>


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานชีววิทยา.กรุงเทพ:สกสค.2553.