เฉลยคำถามท้ายบทที่ 2
                                                            ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต

 

 

 

 5.  ในวันที่อากาศเย็น หรืออยู่ในที่เย็นจัด จะขับถ่ายปัสสาวะบ่อยกว่าวันที่อากาศร้อนเพราะอะไร ?  

     แนวคำตอบ : ในวันที่อากาศเย็นร่างกายจะไม่มีเหงื่อ จึงมีปริมาณน้ำในร่างกายมาก ความเข้มข้นของเลือดลดลง ซึ่งจะไปกระตุ้นไฮโพทาลามัสให้ไปยับยั่งการหลั่ง ADH ทำให้การดูดกลับน้ำคืนกลับจากท่อหน่วยไตน้อยลง ดังนั้นของเหลวที่ไปยังกระเพาะปัสสาวะจึงมีปริมาณมาก มีการขับถ่ายปัสสาวะบ่อยกว่าวันที่อากาศร้อน

 

                                                                      หน้าหลัก .....<<<< ก่อนหน้า....ถัดไป >>>>


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานชีววิทยา.กรุงเทพ:สกสค.2553.