เฉลยข้อสอบO-net ม.6( วิทยาศาสตร์ วิชา ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2550สอบกุมภาพันธ์ 2551

 
ดาวโหลดข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2550 สอบกุมภาพันธ์ 2551

ข้อ 1 (3)

ข้อ 2 (2)

ข้อ 3 (2)

ข้อ 4 (4)

ข้อ 5 (1)

ข้อ 6 (4)

ข้อ 7 (1)

ข้อ 8 (2)

ข้อ 9 (3)

ข้อ 10 (1)

ข้อ 11 (3)

ข้อ 12 (1)

ข้อ 13 (4)

ข้อ 14 (3)

 

 

 

ข้อ 15 (2)

ข้อ 16 (1)

ข้อ 17 (4)

ข้อ 18 (3)

ข้อ 19 (1)

ข้อ 20 (2)

 

 

 

 

 

สิ่งดีๆเกิดขึ้นได้เนื่องจากมีผู้สนับสนุน
ลิงก์ผู้สนับสนุน

 


 
ข้อ 6) หลังออกกำลังกายอย่างหนัก เลือดในร่างกายจะมีสภาพอย่างไร (O-net 50)
  1. เลือดมีสภาพเป็นเบส เพราะมี OH- .ในเลือดต่ำ
  2. เลือดมีสภาพเป็นเบส เพราะมี OH- ในเลือดสูง
  3. เลือดมีสภาพเป็นกรด เพราะมีH+ ในเลือดต่ำ
  4. เลือดมีสภาพเป็นกรด เพราะมี H+ ในเลือดสูง
 

คำตอบข้อ 6 ) ตอบ 4

เหตุผล

     การออกกำลังกายร่างกายต้องการใช้พลังงานเป็นจำนวนมากจึงมีการสลายอาหารแบบใช้ออกซิเจน ทำให้เกิดของเสียจากเมทาบอลิซึม คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งสามารถละลายน้ำกลายเป็น กรดคาร์บอนิก และแตกตัวเป็นไฮโดรเจนไอออน และ ไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนซึ่งทำให้เลือดมีความเป็นกรดเพิ่มขึ้น          

     นอกจากนี้ หากร่างกายต้องการพลังงานมากก็จะมีการสลายอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจนร่วมด้วย ซึ่งอาจทำให้เกิด ภาวะซึ่งเลือดและเนื้อเยื่อในร่างกายมีความเป็นกรดมากกว่าปกติ (มีค่า pH ต่ำกว่าปกติ) และมีการสร้างกรดแล็กติก โดยเฉพาะ D-lactate มากกว่าปกติ ถือเป็นภาวะเลือดเป็นกรดเหตุเมตะบอลิกชนิด หนึ่ง ส่วนใหญ่เกิดจากการที่เซลล์ได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอต่อความต้องการ (เช่น ขณะออกกำลังกายอย่างหนัก) ทำให้การหายใจระดับเซลล์บกพร่องลงไปจน pH ลดต่ำลง ในขณะเดียวกันเซลล์ที่ได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอต่อความต้องการจะหันไปใช้ กระบวนสลายกลูโคสแบบไม่ใช้ออกซิเจน ซึ่งมีผลผลิตออกมาเป็นกรดแล็กติกอีกด้วย

 

 
ข้อ 7) สัตว์ชนิดใดที่ไม่มีกลไกในการรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ อุณหภูมิของร่างกายจึงแปรผันไปตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม(O-net 50)

      1. จระเข้
      2. นกเพนกวิน
      3. พะยูน
      4. วาฬ

 

คำตอบข้อ 7 ) ตอบ 1

เหตุผล

สัตว์ เลือดอุ่น คือ สัตว์ที่อุณหภูมิคงที่เป็นอิสระจากอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมและสามารถควบคุม และรักษาอุณหภูมิให้คงที่ตลอดเวลาได้หรือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็น้อยมาก ไม่ว่าอุณหภูมิภายนอกจะหนาวเย็นหรือร้อนเพียงใดก็ตาม อัตราเมตาโบลิซึมของร่างกายจะแปรผกผันกับอุณหภูมิ สัตว์เลือดอุ่นมี 2 กลุ่มใหญ่คือ นกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
•ประเภทของสัตว์เลือดอุ่นคือสัตว์จำพวกนกและสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น คน ช้าง แมวน้ำ ปลาวาฬ สุนัข นก เป็นต้น

สัตว์เลือดเย็น คือ สัตว์ที่อุณหภูมิในร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมอยู่เสมอ ดังนั้นอุณหภูมิจึงอยู่ใกล้เคียงกับอุณหภูมิบรรยากาศแวดล้อมที่สัตว์อาศัยอยู่ แต่ไม่ได้หมายความว่าสัตว์เลือดเย็นอัตราโบลิซึมจะแปรตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม
•ประเภทของสัตว์เลือดเย็นคือสัตว์จำพวกสัตว์ที่ไม่เลี้ยงลูกด้วยนมหรือสัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ เช่น งู จิ้งเหลน กบ คางคก อึ่งอ่าง ตุ๊กแก เป็นต้น 

สัตว์ที่ไม่มีกลไกรักษาอุณหภูมิร่างกายให้คงที่ คือ สัตว์เลือดเย็น ได้แก่สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ จระเข้จัดเป็นสัตว์เลื้อยคลาน

 

 
ข้อ 8) ข้อความในข้อใดถูกต้อง (O-net 50)
 

       1. การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นสาเหตุสำคัญให้สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอนเพิ่มมากขึ้น

       2. ปรากฏการณ์เรือนกระจกเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นปกติของโลก

       3. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสาเหตุสำคัญของการทำลายโอโซนในบรรยากาศ

       4. กิจกรรมต่างๆของมนุษย์เป็นสาเหตุให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก

 


คำตอบข้อ 8 ) ตอบ 2

เหตุผล

       •ปรากฏการณ์เรือนกระจกเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากขบวนการการแผ่รังสีความร้อนจากพื้นผิวโลกที่ถูกดูดซับโดย            ก๊าซเรือนกระจก (CO2 ,มีเทน, CFC และ ไนตรัสออกไซด์(N2O)) ใน บรรยากาศ และแผ่รังสีกลับในทุกทิศทาง เนื่องจากการแผ่รังสีกลับนี้บางส่วนกลับไปยังพื้นผิวและชั้นบรรยากาศที่ต่ำ กว่า ทำให้ระดับอุณหภูมิพื้นผิวโลกเฉลี่ยสูงกว่าถ้าไม่มีก๊าซเหล่านี้

ประโยชน์และโทษของปรากฏการณ์เรือนกระจก

       •ปรากฏการณ์เรือนกระจกตามธรรมชาติมีประโยชน์อย่างมาก ต่ออุณหภูมิของโลก ทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถอาศัยอยู่ได้ คอยควบคุม ให้อุณหภูมิของโลกโดยเฉลี่ย มีค่าประมาณ 15 องศาเซลเซียส ถ้าหากในบรรยากาศ ไม่มีกระจกตามธรรมชาติอุณหภูมิของโลกจะลดลงเหลือเพียง -20องศาเซลเซียส มนุษย์และพืช ก็จะล้มตายและโลกก็จะเข้าสู่ยุคน้ำแข็ง
       •ทว่า กิจกรรมของมนุษย์ โดยเฉพาะการเผาไหม้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และการทำลายป่า ได้เพิ่มปริมาณของก๊าซเรือนกระจก (CO2 CFC , มีเทน , ไนตรัสออกไซด์) ทำให้เกิดปรากฏการณ์โลกร้อน

* ข้อ 1 ผิดเนื่องจากสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน เป็นสารสังเคราะห์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ไม่ได้จากเกิดจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
* ข้อ 3 ผิดเนื่องจากตัวการสำคัญในการทำลายชั้นโอโซนในบรรยากาศ คือ สาร CFC (คลอโรฟลูออโรคาร์บอน)
* ข้อ 4 ผิดเนื่องจากปรากฏการณเรือนกระจกนั้นเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอยู่แล้ว ส่วนการกระทำของมนุษย์ มีผลทำให้ก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นทำให้รังสีความร้อนแผ่กลับมายังโลกเพิ่มขึ้นทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

 
 
ข้อ 9) ข้อใดเป็นความจริง (O-net 50)

     1. ภูมิคุ้มกันที่ทารกได้จากแม่สามารถคุ้มกันดรคได้ทุกชนิด
     2. วัคซีนป้องกันโรคไทฟอยด์ผลิตจากจุลินทรีย์ที่มีชีวิต
     3. ม้ามเป็นอวัยวะน้ำเหลืองขนาดใหญ่ที่สุดของมนุษย์
     4. ส่วนประกอบหลักของเซรุ่มคือ สารพิษของจุลินทรีย์ที่หมดสภาพความเป็นพิษแล้ว


คำตอบข้อ 9 ) ตอบ 3

เหตุผล

       • ภูมิคุ้มกันที่ทารกได้จากแม่สามารถคุ้มกันโรคได้ทุกชนิด==> ผิดเนื่องจากไม่สามารถป้องกันโรคได้ทุกชนิด)
       • วัคซีนป้องกันโรคไทฟอยด์ผลิตจากจุลินทรีย์ที่มีชีวิต ===>ผิด เนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคไทฟอยด์ เป็น วัคซีนที่ทำจากเชื้อแบคทีเรีย ที่ถูกทำให้ตายแล้ว เช่น วัคซีนที่ใช้ป้องกันโรคไอกรน   ไข้ไทฟอยด์ อหิวาตกโรค  ที่ใช้ในสัตว์ เช่น โรคแอนแทรกซ์)
       • ม้ามเป็นอวัยวะน้ำเหลืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของมนุษย์ ===> ถูกต้อง
       • ส่วนประกอบหลักของเซรุ่มคือสารพิษของจุลินทรีย์ที่หมดสภาพความเป็นพิษแล้ว==>.ผิดเนื่องจากเซรุ่มเป็นแอนติบอดี ไม่ใช่สารพิษ
 
 

ข้อ 10) ไวรัสเพิ่มจำนวนได้ในสภาวะใด (O-net 50)

ก ในเซลล์สัตว์
ข ในเซลล์พืช
ค ในอาหารสังเคราะห์
ง ในซากสิ่งมีชีวิต

       

       1. ก และ ข

       2. ค และ ง   

       3. ก ข และ ง

       4. ก ข ค และ ง

 


คำตอบข้อ 10 ) ตอบ 1

เหตุผล

     • ไวรัสจะเจริญได้ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเท่านั้น
     • ในซากอาจจะมีไวรัสปนเปื้อนอยู่แต่ไม่มีการเพิ่มจำนวน
     • ในอาหารสังเคราะห์ไม่มีการเพิ่ม เพราะการเลี้ยงไวรัสจะเลี้ยงโดยใช้เซลล์ของสิ่งมีชีวิต เช่นเลี้ยงในไข่ไก่ หรือ กลุ่มเนื้อเยื่อ
 
 
 
<<ก่อนหน้า.......หน้าถัดไป >>
 
 

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2548

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2549

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2550

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2551

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2552

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2553

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2558

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2559

 
 
 

 


กลับหน้าหลัก

 

จัดทำโดย

ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ