เฉลยข้อสอบO-net ( วิทยาศาสตร์ วิชา ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2558 สอบกุมภาพันธ์ 2559

 
ดาวโหลดข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2558 สอบกุมภาพันธ์ 2559

ข้อ 1 (4)

ข้อ 2 (1)

ข้อ 3 (2)

ข้อ 4 (5)

ข้อ 5 (3)

ข้อ 6 (2)

ข้อ 7 (2)

ข้อ 8 (4)

ข้อ 9 (1)

ข้อ 10 (2)

ข้อ 11 (1)

ข้อ 12 (2)

ข้อ 13 (2)

ข้อ 14 (5)

 

 

 

 

ข้อ 15 (1)

ข้อ 16 (5)

ข้อ 17 (3)

ข้อ 18 (5)

 

สิ่งดีๆเกิดขึ้นได้เนื่องจากมีผู้สนับสนุน
ลิงก์ผู้สนับสนุน

ข้อ 6) เซลล์ในรูปมีการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีสในระยะใด (O-net 58)

       1. เมตาเฟส I
       2. แอนนาเฟส I
       3. อินเตอร์เฟส II
       4. เมตาเฟส II
       5. แอนนาเฟส II

 


คำตอบข้อ 6 ) ตอบ (2)  แอนนาเฟส I

เหตุผล

จากภาพจะเห็นได้ว่าเป็นการแยกกันของโครโมโซมคู่เหมือน (Homologous chromosome) ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่าโครโมโซมที่แยกออกไปแต่ละแท่งประกอบด้วย 2 ซิสเตอร์โครมาทิด (Sister chromatid) ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของโครโมโซมในระยะแอนนาเฟส I

 

 
ข้อ 7) จากการเกิดครอสซิงโอเวอร์ระหว่างคู่โครโมโซมดังภาพ มีผลทำให้ได้เซลล์สืบพันธุ์กี่แบบ (O-net 58)

       1. 2  แบบ
       2. 3  แบบ
       3. 4  แบบ
       4. 5  แบบ
       5. 6  แบบ

 


คำตอบข้อ 7 ) ตอบ (2)  3 แบบ

เหตุผล

เมื่อเกิดครอสซิงโอเวอร์ หลังจากการแลกเปลี่ยนยีนจากโครโมโซมแท่งหนึ่งจะไปอยู่อีกแท่งดังภาพโดยโครโมโซมที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดการแลกเปลี่ยนแท่งที่ 1 จะเป็นไปตามเส้นสีแดง ส่วนแท่งที่ 2 จะเป็นไปตามเส้นสีเขียว เมื่อการแบ่งเซลล์เกิดขึ้นจนถึงระยะแอนนาเฟส II โครมาทิดของโครโมโซมแต่ละแท่งแยกไปอยู่ในแต่ละเซลล์ ของทั้งหมด 4 เซลล์ โดยแต่ละเซลล์ที่เป็นเซลล์สืบพันธุ์ที่สร้างได้จะมีแอลลีลของแต่ละคู่ยีน ดังต่อไปนี้
เซลล์ที่ 1 ABCd
เซลล์ที่ 2 abCD
เซลล์ที่ 3 ABCd
เซลล์ที่ 4 aBcD
จะเห็นว่าเซลล์ที่ 1 และ 3 จะมีแอลลีลของแต่ละคู่ยีน ของเซลล์สืบพันธุ์ในรูปแบบเดียวกัน
ดังนั้นการเกิดครอสซิงโอเวอร์ระหว่างคู่โครโมโซมดังภาพ มีผลทำให้ได้เซลล์สืบพันธุ์แตกต่างกัน 3 แบบ

 

 
ข้อ 8) ข้อใดเป็นจีเอ็มโอที่เกิดจากการทำพันธุวิศวกรรม (O-net 58)

       

       1.  ปลาทับทิม
       2.  ข้าว กข 15
       3.  กล้วยไม้ปลอดเชื้อ
       4.  มะละกอต้านทานไวรัส
       5.  วัวโคลน


คำตอบข้อ 8 ) ตอบ (4) มะละกอต้านทานไวรัส

เหตุผล

พันธุวิศวกรรม คือ การตัดต่อยีนหรือ DNA จากสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนำไปเชื่อมต่อกับยีนหรือ DNA ของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งเกิดเป็นยีนหรือ DNA สายผสม ทำให้สิ่งมีชีวิตที่เป็นฝ่ายรับยีน จะสามารถสังเคราะห์โปรตีนชนิดที่ถูกกำหนดโดยยีนที่ได้รับมา ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วจะไม่สามารถสังเคราะห์ได้เอง สอดคล้องกับสิ่งมีชีวิตในข้อ (4) มะละกอต้านทานไวรัส

 

 
 
ข้อ 9) สัตว์กลุ่มใดต่อไปนี้มีความหลากหลายทางสปีชีส์ต่ำที่สุด (O-net 58)

 

      1. สุนัขบ้าน
      2. เต่าไทย
      3. นกจับแมลง
      4. ตั๊กแตน
      5. เป็ดป่า

 


คำตอบข้อ 9 ) ตอบ (1) สุนัขบ้าน
เพราะอ้างอิงมาจากหนังสือแบบเรียนชีววิทยา สุนัขบ้าน Canis familiaris

โดย

Genus: Canis
Species: C. lupus
Subspecies: C. l. familiaris

จะเห็นได้ว่า familiaris เป็น Subspecies จึงจัดว่ามีความหลากหลายน้อยที่สุด

 
 
ข้อ 10)  ทฤษฎีการคัดเลือกพันธุ์โดยธรรมชาติมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด (O-net 58)

       

       1. สิ่งมีชีวิตแต่ละตัวของสปีชีส์นั้นจะมีลักษณะแปรผันแตกต่างกัน
       2. การที่สิ่งมีชีวิตนั้นมีลูกหลานน้อยเกินไป จะทำให้พวกมันต้องต่อสู้กัน
       3.  ตัวที่มีลักษณะเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าจะอยู่รอดได้ดีกว่า
       4. ตัวที่อยู่รอดได้ดีกว่า จะมีโอกาสเป็นพ่อแม่ของรุ่นต่อไป
       5. เมื่อเวลาผ่านไปยาวนาน อาจจะนำไปสู่การเกิดสปีชีส์ใหม่ได้

 


คำตอบข้อ 10 ) ตอบ (2) การที่สิ่งมีชีวิตนั้นมีลูกหลานน้อยเกินไป จะทำให้พวกมันต้องต่อสู้กัน

เหตุผล

เพราะสาระสำคัญของทฤษฎีการคัดเลือกพันธุ์โดยธรรมชาติ  มีใจความว่า สิ่งมีชีวิตแต่ละรุ่นมีการสืบพันธุ์ให้ลูกหลานจำนวนมากที่มีลักษณะแปรผันแตกต่างกันมากมาย ลูกที่มีลักษณะแตกต่างกันเหล่านี้ต้องต่อสู้เพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดมีการแก่งแย่งสิ่งที่จำเป็น ต่อการดำรงชีวิตซึ่งมีอยู่อย่างจำกัด ลูกที่อ่อนแอหรือมีลักษณะที่ไม่เหมาะสมจะไม่สามารถอยู่รอด จึงไม่มีการสืบทอดลักษณะทางพันธุกรรมของตนไปยังรุ่นถัดไป ขณะที่ลูกที่สามารถมีชีวิตรอดได้จะถ่ายทอดลักษณะที่เหมาะสมนั้นๆ ไปยังรุ่นต่อไป สิ่งมีชีวิตแต่ละรุ่นจึงมีความแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตรุ่นเดิมทีละน้อย กระบวนการนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อระยะเวลาผ่านไปจึงเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่ ที่แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตเดิม


 
 
 
 
<< ย้อนกลับ..........หน้าถัดไป >>

[ ข้อ 1- ข้อ 5]      [ข้อ 6- ข้อ 10]      [ข้อ 11-ข้อ 15]        [ข้อ 16- ข้อ 18]
 

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2548

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2549

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2550

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2551

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2552

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2553

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2558

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2559

:: พูดอะไรหน่อยสิ ::

 

 
 

 


กลับหน้าหลัก

 

จัดทำโดย

ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ