BEHAVIOR
 
 

Change language :: Thai / English

หน้าหลัก

กลไกการเกิดพฤติกรรม

พฤติกรรมที่มีมาตั้งแต่กำเนิด
     :: โอเรียนเตชัน
     :: รีเฟล็กซ์
     :: รีเฟล็กซ์ต่อเนื่อง
     
พฤติกรรมการเรียนรู้
     :: Habituation
     :: Imprinting
     :: Trial and Error
     :: Conditioning
     :: Reasoning

พฤติกรรม กับพัฒนาการ
    ของระบบประสาท


การสื่อสารระหว่างสัตว์
     :: การสื่อสารด้วยท่าทาง
     :: การสื่อสารด้วยเสียง
     :: การสื่อสารด้วยการสัมผัส
     :: การสื่อสารด้วยสารเคมี
     :: การสื่อสารด้วยคลื่น
     :: การแผ่สนามแม่เหล็ก

เฉลยคำถามท้ายบท


 

การสื่อสารระหว่างสัตว์ ( Communication )

         การสื่อสารระหว่างสัตว์  เป็นพฤติกรรม  เป็นสัญญาณ หรือสารเคมี ที่สัตว์ตัวหนึ่งแสดงออก หรือ ส่งออกไปแล้ว มีผลต่อพฤติกรรมของ สัตว์ชนิดเดียวกันอีกตัว หรือหลายตัว ในบางกรณีอาจรวมถึงสัตว์ต่างชนิด ที่ได้รับสัญญาณแล้วมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีการแปลผลสัญญาณที่ได้รับ อาจเรียก การสื่อสารระหว่างสัตว์ว่า เป็นพฤติกรรมทางสังคม (Social  behavior)
ในสัตว์ทุกชนิดจะมีพฤติกรรมนี้ด้วยกันทั้งสิ้นเพียงแต่ว่า ถ้าเป็นสัตว์ที่อยู่เป็นฝูงหรืออยู่เป็นกลุ่ม กระบวนการสื่อสารจะเห็นได้ชัดเจน ซับซ้อน และแน่นอน  เช่นใน ปลวก มด ผึ้ง และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เนื่องจากสัตว์เหล่านี้มีการแบ่งหน้าที่กันทำ จึงจำเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสารกันเสมอ

         วัตถุประสงค์ของการสื่อสารระหว่างสัตว์ แตกต่างกัน เช่น การเตือนภัย การแสดงอาณาเขต การบอกแหล่งอาหาร การเรียกคู่ผสมพันธุ์ การรวมกลุ่มแสดงความขัดแย้งที่นำไปสู่การต่อสู้แข่งขัน เช่น การแย่งเพศเมียเพื่อการผสมพันธุ์ หรือเพื่อการเลี้ยงดูลูกอ่อน

          การติดต่อสื่อสารระหว่างสัตว์จะต้องมีการพัฒนาของอวัยวะรับความรู้สึก ทั้งสัตว์ที่เป็นผู้ส่งสัญญาณและผู้รับ เพือรับสัญญาณในรูปแบบต่างๆ ที่สัตว์ตัวอื่นส่งออกมาให้ได้ ทักษะในการสื่อสารอาจพัฒนาไปตามแหล่งที่อยู่ของสัตว์ เช่น สัตว์ที่อาศัยในเขตป่าทึบ จะพัฒนาทักษะการใช้เสียง โดยจะเลือกใช้เสียงในการสื่อสาร ซึ่งคลื่นเสียงจะส่งสัญญาณผ่านสิ้่งกีดขวางไปยังผู้รับได้ ลักษณะอาณาเขตที่อยู่และสิ่งแวดล้อม จะเป็นตัวกำหนดรูปแบบการส่งสัญญาณ ในการสื่อสารของสัตว์

        รูปแบบการสื่อสาร สามารถใช้ได้หลายรูปแบบ เช่น การสื่อสารด้วยท่าทาง การสื่อสารด้วยเสียง การสื่อสารด้วยการสัมผัส การสือสารด้วยสารเคมี การสื่อสารด้วยคลื่น และการแผ่สนามแม่เหล็ก เป็นต้น

ฝูงนกฟลามิงโก้

 

ฝูงปลวก

 

ฝูงผึ้ง

 

 

   

เรียบเรียงโดย ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ