nanaband


ศาสตร์แห่งการศึกษาเกี่ยวกับอารมณ์

จิตวิทยา (Phychology)
คือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจ (กระบวนการของจิต), กระบวนความคิด, และพฤติกรรมของมนุษย์จิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่ศึกษาค้นคว้าเพื่อนำข้อมูลความรู้
มาเสนอ อธิบาย และเพื่อควบคุมและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ จิตวิทยามุ่งศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการของร่างกายกับจิตใจ
ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นระเบียบแบบแผนเพราะร่างกายและจิตใจ มักมีการแสดงออกร่วมกันอีกทั้งยังแสดงออกในแนวทางที่สามารถทำนายได้
 
โครงสร้างของจิตวิทยา
จิตวิทยาประกอบด้วยโครงสร้าง 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ

ลักษณะเนื้อหาวิชา
: แบ่งเป็นเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ พัฒนาการของมนุษย์, พันธุกรรม, ระบบการตอบสนอง, การรับรู้, การรู้สึก, แรงจูงใจ, อารมณ์, ภาษา การคิด และการแก้ปัญหา, เชาวน์ปัญญาและการทดสอบเชาวน์ปัญญา, บุคลิกภาพแบบต่าง ๆ และการประเมินบุคลิกภาพ,     รูปแบบต่างๆของพยาธิสภาพทางพฤติกรรม, จิตบำบัด, และจิตวิทยาชุมชน
 
เป้าหมายของจิตวิทยา เป้าหมายของการศึกษาได้มาจากวิธีการที่แตกต่างกัน 3 ประเภท ได้แก่
1.การวิจัยประยุกต์ ให้ความสนใจในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ผลจากการวิจัยในปัญหานี้สามารถ นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้  การวิจัยดังกล่าวต้องได้รับการวางแผนดำเนินการ ควบคุมวิธีการด้วยความระมัดระวัง การวิจัย บริสุทธิ์ก่อให้เกิดการวิจัยประยุกต์อย่างมีแบบแผน
2. การประยุกต์ใช้ เป็นการประยุกต์คำตอบที่ได้ ไปใช้ในสถานการณ์จริงๆ   ในโลกซึ่งไม่มีการควบคุม สภาวะใดๆ นักจิตวิทยากลุ่มที่มีการประยุกต์ใช้มากที่สุด คือ  นักจิตวิทยาคลีนิค รองลงมาคือ นักจิตวิทยาการศึกษา
3. การวิจัยบริสุทธิ์หรือการวิจัยพื้นฐาน มาจากการค้นคว้าด้วยใจรัก ค้นหาหลักการของพฤติกรรมทั้งของมนุษย์และสัตว์โดย ไม่ได้คำนึงว่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสังคมได้หรือไม่ ผู้วิจัยต้องเป็นผู้มีระเบียบแบบแผน มีจรรยาบรรณของนักวิจัย มีจริยธรรมและความเป็นกลางทางสังคม

แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยา
1. กลุ่มประจักษ์นิยมชาวบริเตน (British Empiricism) ที่เชื่อว่า ความรู้ผ่านเข้ามาทางสื่อกลางของความรู้สึก จิตเป็นที่รวมของความคิดเห็น
2. กลุ่มโครงสร้างนิยม (Structuralism) หรือที่เรียกว่า กลุ่มจิตวิทยาโครงสร้างนิยม
3. กลุ่มหน้าที่นิยม (Functionalism)
4. ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic theory)
5. กลุ่มพฤติกรรมวิเคราะห์ (Behavioralism)
6. จิตวิทยากลุ่มเกสตัลท์ (Gestalt Psychology)
7. กลุ่มจิตวิทยาการรู้การเข้าใจ (Cognitive psychology) เกี่ยวข้องกับกลไกภายใน ที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ...

อ้างอิงจาก :: http://th.wikipedia.org/


 

มุมพัฒนาความคิด
แบบทดสอบช่วยให้คุณรู้จักตัวเองมากขึ้น
๐ 13_ วิธีแก้โรคเครียดในที่ทำงาน ๐ แบบประเมินดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสั้น (15 ข้อ)
๐ “กฎเหล็กสำหรับเพื่อนรัก” ๐ แบบประเมินดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบรูณ์(54 ข้อ)
๐ เพื่อนรัก ๐ แบบวัดความซึมเศร้า CES-D
๐ 5 วิธีคิดอย่างคนเก่ง ๐ Michigan Alcoholism Screening Test(MAST)
๐ 6 วิธีทำลายสมอง ๐ Health Opinion Survey
๐ 7 วิธี ช่วยคุณจัดสรรเวลา ๐ SPST..2 เดือนที่ผ่านมารู้สึกอย่างไรต่อเหตุการณ์นี้
๐ สีกับอารมณ์ความรู้สึก ๐ แบบประเมินวิเคราะห์ความเครียด
๐ ปรับจิตใต้สำนึกเปิดประตูความสุขอย่างยั่งยืน ๐ แบบประเมินภาวะสุขภาพจิตของหญิงมีครรภ์
๐ “เทคนิคมองโลกในแง่ดี” ๐ แบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 1
๐ เทคนิคการเรียนให้เก่ง ๐ แบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 2
๐ ความก้าวร้าว ๐ แบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 3
๐ 9 เรื่องห้ามเมาท์ กับเพื่อนร่วมงาน ๐ แบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (ใหม่)
๐ วิธีขอโทษดีๆ ๐ แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า(ใหม่)
๐ นิสัยกับการฟังเพลง ๐ แบบทดสอบ Webhabolic
๐ 15_นาทีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ๐ ความรักของคุณเป็นอย่างไร
9_เทคนิค_ฝึกสมองไบรท ๐ อารมณ์ของคุณเป็นอย่างไร
จงทำชีวิตให้เหมือนแบงค์ 1000 ๐ คุณเป็นเพื่อนที่ดีได้แค่ไหน
พลังแห่งความสุข ๐ คุณพร้อมจะแต่งงานหรือยัง
พลังแห่งความคิด ๐ คนรักกับเพื่อนใครสำคัญกว่า
  ๐ บุคลิกภาพของคุณ
  ๐ แบบสอบถามสุขภาพทั่วไป (Thai GHQ-12)
  ๐ แบบคัดกรอง PTSD(หลังจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ/ร้ายแรงที่ผ่านมา)
  ๐ ทำแบบทดสอบความรักที่ 1
  ๐ ทำแบบทดสอบความรักที่2
  ๐ ทำแบบทดสอบความรักที่ 3
  ๐ ทำแบบทดสอบความรักที่ 4
  ๐ ทำแบบทดสอบความรักที่ 5
  ๐ แบบทดสอบคุณเป็นคนน่ารักหรือเปล่า
 
 
 
 
           


NaNa-bio page about Biology for teacher and student.Hot News about Education and Goverment .Technic biology for student.
พัฒนาโดย ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
E-mail :: pnpn@chaiyo.com