BEHAVIOR
 
 

เปลี่ยนภาษา ::ไทย / English

หน้าหลัก

กลไกการเกิดพฤติกรรม

พฤติกรรมที่มีมาตั้งแต่กำเนิด
     :: โอเรียนเตชัน
     :: รีเฟล็กซ์
     :: รีเฟล็กซ์ต่อเนื่อง
     
พฤติกรรมการเรียนรู้
     :: Habituation
     :: Imprinting
     :: Trial and Error
     :: Conditioning
     :: Reasoning

พฤติกรรม กับพัฒนาการ
    ของระบบประสาท


การสื่อสารระหว่างสัตว์
     :: การสื่อสารด้วยท่าทาง
     :: การสื่อสารด้วยเสียง
     :: การสื่อสารด้วยการสัมผัส
     :: การสื่อสารด้วยสารเคมี

เฉลยคำถามท้ายบท


 

ประเภทของพฤติกรรม ::

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
    1. พฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิด (inherited behavior)
    2. พฤติกรรมการเรียนรู้ (Learned behavior)

พฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิด (inherited behavior)

          เป็นพฤติกรรมอย่างง่ายๆ มีลักษณะเฉพาะที่ใช้ในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าชนิดใดชนิดหนึ่งมีการกำหนดเป้าหมายของ พฤติกรรมไว้อย่างแน่นอน เช่นตอบสนองต่อ แสง เสียง แรงโน้มถ่วงของโลก สารเคมี หรือเหตุการณ์ที่เกิดเป็นช่วงเวลาที่สม่ำสมอ เช่น กลางวัน กลางคืน น้ำขึ้นน้ำลง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวเพื่อปรับตำแหน่งที่เหมาะสม ความสามารถในการแสดงพฤติกรรมได้มาจากพันธุกรรมเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้มาก่อน มีแบบแผนที่แน่นอนเฉพาะตัวไม่เปลี่ยนแปลงหรือที่เรียกว่า ฟิกแอคชันแพทเทอร์น (Fix action pattern, FAP) สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะแสดงลักษณะเหมือนกันหมด

           สรุปลักษณะสำคัญของพฤติกรรมที่มีแต่กำเนิด ได้แก่
          1. เป็นพฤติกรรมง่ายๆที่ตอบบสนองต่อสิ่งเร้าชนิดใดชนิดหนึ่งมีการกำหนดเป้าหมาย
              ของพฤติกรรมไว้แน่นอน
          2. การแสดงพฤติกรรมได้มาจากพันธุกรรมเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้มาก่อน
          3. มีแบบแผนที่แน่นอนเฉพาะตัว สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะแสดงลักษณะเหมือนกันหมด

          ประโยชน์ของพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิด สำคัญต่อการอยู่รอด และการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด โดยเฉพาะสัตว์แรกเกิด และสัตว์ที่พ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงดูตั้งแต่แรกเกิด

ประเภทของพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิด

          1. โอเรียนเตชัน (Orientation)
          2. รีเฟล็กซ์ (Reflex)
          3. รีเฟล็กซ์ต่อเนื่อง (Chain of reflex)

   

 


     

   

เรียบเรียงโดย ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ