BEHAVIOR
 

เปลี่ยนภาษา ::ไทย / English

หน้าหลัก

กลไกการเกิดพฤติกรรม

พฤติกรรมที่มีมาตั้งแต่กำเนิด
     :: โอเรียนเตชัน
     :: รีเฟล็กซ์
     :: รีเฟล็กซ์ต่อเนื่อง
     
พฤติกรรมการเรียนรู้
     :: Habituation
     :: Imprinting
     :: Trial and Error
     :: Conditioning
     :: Reasoning

พฤติกรรม กับพัฒนาการ
    ของระบบประสาท


การสื่อสารระหว่างสัตว์
     :: การสื่อสารด้วยท่าทาง
     :: การสื่อสารด้วยเสียง
     :: การสื่อสารด้วยการสัมผัส
     :: การสื่อสารด้วยสารเคมี

เฉลยคำถามท้ายบท


 

ประเภทของพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิด

          1. โอเรียนเตชัน (Orientation)
          2. รีเฟล็กซ์ (Reflex)
          3. รีเฟล็กซ์ต่อเนื่อง (Chain of reflex)

        2. รีเฟล็กซ์ (Reflex)

          พฤติกรรมแบบรีเฟลกซ์ ( Reflex ) เป็นพฤติกรรมที่ มีมาแต่กำเนิดชนิดหนึ่งของสัตว์ ซึ่งเกิดเนื่องจากส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้นอย่างรวดเร็วทันทีทันใด โดยไม่ต้องรอคำสั่งจากสมอง พฤติกรรมแบบนี้มีความสำคัญมาก เพราะช่วยให้สิ่งมีชีวิตรอดพ้นจากอันตราย
ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ได้ทันถ่วงที ทำให้มีโอกาสรอดพ้นจากอันตรายมากยิ่งขึ้น ซึ่งพฤติกรรมแบบรีเฟล็กซ์ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ โดยไม่ต้อง มีการเรียนรู้ และมีลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด
ตัวอย่างของพฤติกรรมแบบรีเฟล็กซ์ เช่น

๐ การกระพริบตาเมื่อผงเข้าตา
๐ การยกเท้าหนีทันทีเมื่อเหยียบหนาม ของแหลม หรือของร้อน
๐ การไอ การจาม เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในทางเดินหายใจ
๐ การหลบวัตถุได้อย่างทันทีทันใด
๐ เด็กทารกจะกำมือแม่ หรือวัตถุที่มาสัมผัสทันที (Palmar Grasp Reflex)
๐ การหาว
๐ การสะอึก


          เด็กทารกเมื่อมีบางสิ่งบางอย่าง หรือนิ้วมือไปสัมผัสบริเวณฝ่ามือของเด็ก เขาจะรับรู้ว่ามีอะไรมาสัมผัส และจะค่อยๆ กำมือเข้าหาสิ่งที่มากระตุ้น ถ้าดึงออก จะยิ่งกำแน่นขึ้น หากลองยกนิ้วที่ทารกกำให้ สูงขึ้น เด็กก็จะลอยตามขึ้นโดยไม่ยอมปล่อยมือที่กำนิ้ว

ภาพ ปฎิกิริยาสะท้อนด้วยการกำมือของทารก
(Palmar Grasp Reflex)
 

 

ภาพ การไอ การจามซึ่งจัดเป็นพฤติกรรมแบบรีเฟล็กซ์ชนิดหนึ่ง

     

   

เรียบเรียงโดย ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ