การศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

อาณาจักรมอเนอรา

     :: อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต

     :: แบบฝึกที่ 2.1

     :: ลักษณะสำคัญของแบคทีเรีย

     :: แบบฝึกที่ 2.2

     :: ความหลากหลายของแบคทีเรีย

     :: แบบฝึกที่ 2.3

อาณาจักรโพรทิสตา

อาณาจักรพืช

อาณาจักรฟังไจ

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สัตว์มีกระดูกสันหลัง

Download เอกสารเผยแพร่

กลับหน้าหลัก

----------------------๐๐๐--------------------
๐ พันธมิตร ๐

HSK

MUIC

MSU EPT

 

 

แบบฝึกที่ 2.2

          

 คำชี้แจง    ให้นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับลักษณะสำคัญ และการดำรงชีวิตของแบคทีเรียตามหัวข้อต่อไปนี้

1. โคโลนีของแบคทีเรียแตกต่างจากของราอย่างไร?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. พิจารณาองค์ประกอบของเซลล์ในตารางต่อไปนี้ เลือกเฉพาะ องค์ประกอบที่พบได้ในเซลล์ ของแบคทีเรีย

พิลไล

นิวเคลียส

โครโมโซม

ผนังเซลล์

ฟิมบรี

แคปซูล

ร่างเอนโดพลาสมิก

เยื่อหุ้มเซลล์

ไลโซโซม

แฟลเจลลา

แวคิวโอล

ไรโบโซม

องค์ประกอบที่พบได้ในเซลล์แบคทีเรียคือ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3. พิจารณารูปภาพของแบคทีเรียต่อไปนี้พร้อมทั้งระบุว่า แบคทีเรียตามภาพมีรูปร่างแบบใด

3.1............................................................. 3.2 ............................................................. 3.3 .......................................................

4. การเรียกชื่อตามการจับกลุ่มของแบคทีเรีย ในลักษณะต่อไปนี้หมายความว่าอย่างไร
          4.1 Diplococci………………………………………………………………...……………………………………………
          4.2 Streptococci……………………………………………………………......…………………………………………..
          4.3 Straphylococci………………………………………………………….........…………………………………………
          4.4 Sarcina…………………………………………………………………………………………………………………

 

5. พิจารณาการเรียกชื่อตามการจับกลุ่มในข้อ 4 แล้วพิจารณาภาพต่อไปนี้ว่าแบคทีเรียตามภาพมีการจับกลุ่มแบบใด

5.1 ..........................................................

.

5.2 ...............................................................

 

5.3 ...........................................................

 

5.4 ................................................................

 

 

6. ให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของแบคทีเรีย แล้วพิจารณาคำต่อไปนี้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

Chemoorganotroph

Hydrogen bacteria

Purple sulfur bacteria

Purple non sulfur bacteria

Heterotroph

Sulfur Bacteria

Annabaena

Iron bacteria

Photolithotroph

Chemolithotroph

Photoorganotroph

แบคทีเรียส่วนใหญ่ที่พบได้ทั่วไป

   

รวบรวมเรียบเรียงโดย ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ