การศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

อาณาจักรมอเนอรา

อาณาจักรโพรทิสตา

     :: ลักษณะสำคัญของโพรทิสต์

     :: แบบฝึกที่ 3.1

     :: ความหลากหลายของโพรทิสต์

     :: แบบฝึกที่ 3.2

อาณาจักรพืช

อาณาจักรฟังไจ

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สัตว์มีกระดูกสันหลัง

Download เอกสารเผยแพร่

กลับหน้าหลัก

 

 

 

แบบฝึกที่ 3.1

         

           คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับกำเนิด ลักษณะสำคัญ การดำรงชีวิต และการสืบพันธุ์ ของสิ่งมีชีวิตอาณาจักรโพรทิสตาตามหัวข้อต่อไปนี้

1. จับคู่คำ และข้อความที่มีความหมายสอดคล้องและสัมพันธ์กันมากที่สุด

ข้อที่

 

ตอบ

คำ

ข้อความ

1

 

เอิร์น แฮคเคล(Ernst Haeckel)

(A) เป็นโครงสร้างที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของโพรทิสต์บางชนิดมีลักษณะเป็นขนเส้นสั้นเล็กๆจำนวนมาก

2

 

ความหมายของคำว่า protista

(B) เซลล์ของโพรทิสต์ที่มีชุดโครโมโซม 2 ชุด (2n)

3

 

ยูนิเซลลูลาร์ (Unicellular)

(C) เป็นส่วนที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของโพรทิสต์บางชนิดเกิดจากการไหลของไซโทรพลาสซึม

4

 

โคโลนี (colony)

(D)เซลล์ของโพรทิสต์ที่มีชุดโครโมโซมเพียงชุดเดียว (n)

5

 

ฟิลาเมนต์ (filament)

(E) เซลล์ทุกเซลล์ที่เป็นองค์ประกอบของร่างกายของสิ่งมีชีวิตมีโครโมโซมที่เหมือนกัน2ชุด เรียก Diploid หรือ2n

6

 

ซีเลีย (Cilia)

(F) บุคคลที่เป็นผู้เสนอคำว่า โพรทิสตา

7

 

แฟลเจลลัม (Flagellum)

(G) สิ่งมีชีวิตพวกแรก

8

 

ซูโดโปเดียม (Pseudopodium)

(H) เซลล์ของโพรทิสต์ที่เซลล์รวมกันเป็นกลุ่ม

9

 

ซูโอสปอร์ (zoospore)

(I) เซลล์ของโพรทิสต์ที่อยู่เป็นเซลล์เดี่ยวๆ

10

 

เซลล์เวจเกตเททีฟ (vegetative cell)

(J) เซลล์ของโพรทิสต์ที่เซลล์เรียงต่อกันเป็นสาย

11

 

ไซโกสปอร์ (zygospore)

(K) เป็นโครงสร้างที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของโพรทิสต์บางชนิดมีลักษณะเป็นขนเส้นยาว

 

2.  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
2.1 หากนักเรียนพบสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวชนิดหนึ่งแล้ว อยากจัดไว้ในกลุ่มของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักร โพรทิสตา สิ่งมีชีวิตชนิดนั้นควรมีลักษณะสำคัญอย่างไรบ้าง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2.2 สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรโพรทิสตา ใช้สิ่งใดในการเคลื่อนที่บ้าง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2.3 ให้นักเรียนยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรโพรทิสตา ที่ดำรงชีวิตเป็นผู้ผลิต , ผู้บริโภค ,ผู้ย่อยสลาย และโพรทิสต์ที่เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.4  พิจารณาภาพการสืบพันธุ์ของโพรทิสต์ต่อไปนี้แล้วใช้ข้อความที่กำหนดให้ในตาราง
เพื่อใช้เป็นคำตอบในคำถามของแต่ละหมายเลข

Asexual Reproduction

 

Sexual Reproduction

Zygospore

Zoospore

 

 

          2.4.1 หมายเลข 1 การสืบพันธุ์ดังภาพเป็นการสืบพันธุ์แบบใด……………………………………………........
          2.4.2 หมายเลข 2 การสืบพันธุ์ดังภาพเป็นการสืบพันธุ์แบบใด……………………………………………........
          2.4.3 หมายเลข 3 ตามลูกศรชี้เป็นสปอร์ระยะใด……………………………………………………………….
          2.4.4 หมายเลข 4 ตามลูกศรชี้เป็นสปอร์ระยะใด………………………………………………………………
          2.4.5 หมายเลข 5 ตามลูกศรชี้เป็นสปอร์ระยะใด……………………………………………………………….

 

 

 

   

รวบรวมเรียบเรียงโดย ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ