หน้าหลัก
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว

การเคลื่อนที่ของสัตว์

แมงกะพรุน /หมึก /ปลาดาว
พลานาเรีย
ไส้เดือนดิน/หนอนตัวกลม
แมลง
 สัตว์มีกระดูกสันหลัง

การเคลื่อนที่ของคน

 กระดูก
 ข้อต่อ และ เอ็น
 กล้ามเนื้อ

 
 

 

การเคลื่อนที่ของสัตว์

 

พลานาเรีย (Flat worm)

พลานาเรียเป็น หนอนตัวแบ น (Flat worm) มีเนื้อเยื่อ 3 ชั้นการเคลื่อนที่ของ พลานาเรียอาศัย การทำงานของกล้ามเนื้อ 3 ชนิดได้แก่ กล้ามเนื้อตามยาว (longitudinal muscle) กล้ามเนื้อวง (Circular muscle)กล้ามเนื้อแนวทะแยง (oblique muscle) ที่ยึดอยู่ส่วนบนและส่วนล่างของลำตัว และ ซิเลีย (Cilia ) ที่อยู่ส่วนท้อง

ภาพ  ภาคตัดขวางของพลานาเรียแสดงให้เห็นโครงสร้างภายใน
และตำแหน่งของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคลื่อนที่ทั้ง3ชนิดพลานาเรียเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำ การเคลื่อนที่ จะมี 2 ลักษณะใหญ่ คือ

  •  การลอยไปตามน้ำ อาศัยการหดตัวของกล้ามเนื้อทแยงทำให้ลำตัวแบนลงสามารถพลิ้วไปกับน้ำและอาศัยซิเลียที่ที่ส่วนท้องโบกพัดช่วยในขณะเคลื่อนที่ 
  • การคืบคลาน อาศัยการทำงานของกล้ามเนื้อวงและกล้ามเนื้อตามยาว ที่หดตัวคลายตัวสลับกัน
ภาพ การเคลื่อนที่พลานาเรียในรูปแบบต่างๆ


   

 

จัดทำรวบรวมเรียบเรียงข้อมูลโดย ครูนันทนา สำเภา
โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ