การศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

อาณาจักรมอเนอรา

อาณาจักรโพรทิสตา

อาณาจักรพืช

     :: กำเนิดและลักษณะสำคัญของพืช

     :: แบบฝึกที่ 4.1

     :: ความหลากหลายของพืช

     :: พืชไม่มีท่อลำเลียง

     :: พืชมีท่อลำเลียง

         พืชมีท่อลำเลียงไร้เมล็ด

         พืชมีท่อลำเลียงมีเมล็ด

     :: แบบฝึกที่ 4.2

อาณาจักรฟังไจ

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สัตว์มีกระดูกสันหลัง

Download เอกสารเผยแพร่

กลับหน้าหลัก

----------------------๐๐๐--------------------
๐ พันธมิตร ๐

HSK

MUIC

MSU EPT

 

 

แบบฝึกที่ 4.1

คำชี้แจง   ให้นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับกำเนิด ลักษณะสำคัญ ของสิ่งมีชีวิตอาณาจักรพืชตามหัวข้อต่อไปนี้

          1.พืชวิวัฒนาการมาจากสิ่งมีชีวิตอาณาจักรใด กลุ่มใด และพวกใด

          2.พิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าสอดคล้องกับการปรับตัวของพืชเมื่อมาอยู่บนบกด้านใด โดยบางข้อความอาจ สอดคล้องกับการปรับตัวของพืชได้มากกว่า 1 ด้าน

ข้อความ
  • (A) การมีสารพวกไขมันมาเคลือบที่เนื้อเยื่อผิว (Epidermis tissue) เกิดเป็นชั้นคิวติเคิล
  • (B) การแบ่งหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ไปเป็นรากเพื่อเสาะหาน้ำและธาตุอาหาร
  • (C) การลดการพึ่งพาน้ำที่เป็นตัวกลางสำหรับการเคลื่อนที่ของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้จากอับเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ไปยังเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย
  • (D) การเปิดปิดของปากใบได้โดยการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์คุม 2 เซลล์
  • (E) การมี ลำต้นเพื่อชูกิ่งก้านและใบให้ได้รับแสงและทำหน้าสังเคราะห์แสง
  • (F) การมีสารสปอโรพอเลนิน (sporopollenin) เคลือบที่ผิวของสปอร์
  • (G) การมีเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำแร่ธาตุและอาหาร
  • (H) การมีเซลล์ที่เป็นหมันอยู่ล้อมรอบเซลล์สืบพันธุ์

 

          2.1 การปรับตัวด้านโครงสร้าง………………………………………………………………………………………
          2.2 การป้องกันการสูญเสียน้ำ………………………………………………………………………………………
          2.3 การปรับตัวด้านการสืบพันธุ์…………………………………………………………………………………..

          3. หากพิจารณาการปรับตัวของพืชด้านสารเคมี สารต่อไปนี้ มีประโยชน์ต่อการวิวัฒนาการมาอยู่บนบกของพืชอย่างไร

              3.1 สารคิวติน (Cutin) ...............................

              3.2 สารลิกนิน (Lignin) ...............................

              3.3 สารซูเบอริน (Suberin) ...............................

              3.4 สารเพคติน (Pectin) ...............................

              3.5 สารสปอโรพอลเลนิน (Sporopollenin) ...............................

         4. พิจารณาคำและข้อความต่อไปนี้ว่า พบได้ในวงชีวิตของพืชในระยะใด

คำ/ข้อความ

  • (A) เอ็มบริโอ
  • (B)แกมมีต
  • (C)ไซโกต
  • (D)สปอร์มาเทอร์เซลล์
  • (E)สปอร์ 
  • (F)กระบวนการสร้างสปอร์
  • (G)ระยะที่เซลล์มีชุดโครโมโซมเป็นดิพลอยด์
  • (H)ระยะที่เซลล์มีชุดโครโมโซมเป็นแฮพลอยด์
  • (I)ระยะที่พบการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีส

4.1 วงชีวิตของพืชระยะสปอโรไฟต์…………………………………………………………………………………
4.2 วงชีวิตของพืชระยะแกมีโทไฟต์…………………………………………………………………………………

 

5. พืชที่มีการสร้าง Homospore กับ Heterospore มีความแตกต่างกันอย่างไร ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

รวบรวมเรียบเรียงโดย ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ