การศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

อาณาจักรมอเนอรา

อาณาจักรโพรทิสตา

อาณาจักรพืช

     :: กำเนิดและลักษณะสำคัญของพืช

     :: แบบฝึกที่ 4.1

     :: ความหลากหลายของพืช

     :: พืชไม่มีท่อลำเลียง

            ไฟลัมเฮปาโทไฟตา

            ไฟลัมแอนโทซีโรไฟตา

            ไฟลัมไบรโอไฟตา

            ประโยชน์ของพืชไม่มีท่อลำเลียง

     :: พืชมีท่อลำเลียง

         พืชมีท่อลำเลียงไร้เมล็ด

                ๐ไฟลัมไลโคไฟตา

                ๐ไฟลัมเทอโรไฟตา

                ๐ ประโยชน์ของพืชมีท่อลำเลียงไร้เมล็ด

         พืชมีท่อลำเลียงมีเมล็ด

                ๐ พืชเมล็ดเปลือย

                    < ไฟลัมไซแคโดไฟตา

                    < ไฟลัมกิงโกไฟตา

                    < ไฟลัมโคนิเฟอโรไฟตา

                    < ไฟลัมนีโทไฟตา

                ๐ พืชมีดอก (ไฟลัมแอนโทไฟตา)

     :: แบบฝึกที่ 4.2

อาณาจักรฟังไจ

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สัตว์มีกระดูกสันหลัง

Download เอกสารเผยแพร่

กลับหน้าหลัก

----------------------๐๐๐--------------------
๐ พันธมิตร ๐

HSK

MUIC

MSU EPT

 

 

แบบฝึกที่ 4.2

       

       คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักร
พืช ตามหัวข้อต่อไปนี้

1.ให้นักเรียนพิจารณาแผนภาพความหลากหลายของพืช แล้วนำหมายเลขของคำเติมลงในช่องว่างในแผนภาพให้ถูกต้องเหมาะสมตามสายวิวัฒนาการ

หมายเลขของคำ

(1) ไฟลัมนีโทไฟตา

(11) ไฟลัมแอนโทไฟตา

(21) จำปีจำปา

(2) มะเมื่อย

(12) หญ้าถอดปล้อง

(22) ไฟลัมโคนิเฟอโรไฟตา

(3) ซิแลกจิเนลลา

(13) แปะก๊วย

(23) พืชไร้เมล็ด

(4) พืชใบเลี้ยงคู่

(14) ไฟลัมเทอโรไฟตา

(24) พืชมีดอก

(5) ไฟลัมไลโคไฟตา

(15) ไฟลัมไบรโอไฟตา

(25)ไฟลัมกิงโกไฟตา

(6) ไฟลัมแอนโทซีโรไฟตา

(16) โป๊ยกั๊ก

(26)พืชใบเลี้ยงเดี่ยว

(7) พืชมีเมล็ด

(17) หวายทะนอย

(27) ฮอร์นเวิร์ต

(8) ไฟลัมเฮปาโทไฟตา

(18) สน

 

(9) แอมโบเรลลา

(19) ลิเวอร์เวิร์ต

 

(10)พืชเมล็ดเปลือย

(20) ไฟลัมไซแคโดไฟตา

 

 

2. ให้นักเรียนขยายความหมายของคำต่อไปนี้
2.1ไรชอยด์ (Rhizoid) 

2.2ฟิลลอยด์ (Phylloid)

2.3 เคาลอยด์ (Cauloid)

2.4แอนเทอริเดียม (Antheridium)

2.5อาร์ชีโกเนียม (Archegonium)

2.6แทลลัส (thallus)

2.7ลิฟฟี (leafy)

2.8คอสตา (Costa)

2.9เพอริสโทมทีธ (Peristome teeth)

2.10 สโตรบิลัส (Strobilus)

2.11 สปอแรงเจียม (Sporangium)

2.12 สเกลลีฟ (Scale leaf)

2.13 โฮโมสปอร์ (Homospore)

2.14 เฮทเทอโรสปอร์ (Heterospore)

2.15  Circinate vernation

2.16 โมนีเชียส (Monoecious plant)

2.17ไดอีเชียส (Dioecious plant)

2.18 อินเทกิวเมนต์ (integument)

3.ให้นักเรียนพิจารณาพืชในกลุ่มต่อไปนี้ว่ามีการสร้างสปอร์แบบใด โดยทำเครื่องหมาย / ในตารางให้ถูกต้อง

ข้อที่

กลุ่มพืช

รูปแบบการสร้างสปอร์

สโตรบิลัส

Homospore

Heterospore

มี

ไม่มี

3.1

มอส

 

 

 

 

3.2

ไลโคโพเดียม

 

 

 

 

3.3

ซีแลกเจเนลลา

 

 

 

 

3.4

หวายทะนอย

 

 

 

 

3.5

หญ้าถอดปล้อง

 

 

 

 

3.6

เฟิน

 

 

 

 

3.7

ปรง

 

 

 

 

3.8

แปะก๊วย

 

 

 

 

3.9

มะเมื่อย

 

 

 

 

3.10

สน

 

 

 

 

3.11

พืชมีดอก

 

 

 

 

 

 


 

        

   

รวบรวมเรียบเรียงโดย ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ