การศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

อาณาจักรมอเนอรา

อาณาจักรโพรทิสตา

อาณาจักรพืช

     :: กำเนิดและลักษณะสำคัญของพืช

     :: แบบฝึกที่ 4.1

     :: ความหลากหลายของพืช

     :: พืชไม่มีท่อลำเลียง

     :: พืชมีท่อลำเลียง

         พืชมีท่อลำเลียงไร้เมล็ด

         พืชมีท่อลำเลียงมีเมล็ด

     :: แบบฝึกที่ 4.2

อาณาจักรฟังไจ

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สัตว์มีกระดูกสันหลัง

Download เอกสารเผยแพร่

กลับหน้าหลัก

----------------------๐๐๐--------------------
๐ พันธมิตร ๐

HSK

MUIC

MSU EPT

 

 

ความหลากหลายของอาณาจักรพืช


          ปัจจุบัน มีพืชที่ได้รับการค้นพบและตั้งชื่อแล้วไม่น้อยกว่า 250,000 ชนิด การที่จะเรียนรู้พืชทั้งหมดไม่อาจทำได้โดยง่าย แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีศาสตร์ที่ช่วยให้เราสามารถทำความเข้าใจธรรมชาติได้ง่ายขึ้น นั่นคือ อนุกรมวิธานพืช ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหมวดหมู่พืชโดยใช้ลักษณะที่คล้ายคลึงกัน การตั้งชื่อหมวดหมู่ตามกฎเกณฑ์ที่ยอมรับ และการสร้าง “กุญแจ” หรือ คีย์ (Key) เพื่อใช้ในการตรวจหาหมวดหมู่และชื่อของพืชที่สนใจหรือไม่เคยรู้จักมาก่อน ซึ่งจากความสัมพันธ์ของคาโรไฟต์ และ พืชที่มีบรรพบุรุษร่วมกันดังที่กล่าวมาแล้ว สามารถสรุปสายวิวัฒนาการและกำเนิดของพืชกลุ่มต่างๆได้ดังนี้

ภาพที่ 3 สายวิวัฒนาการของพืช
(ที่มา: สสวท.กระทรวงศึกษาธิการ,2554)

 

   

รวบรวมเรียบเรียงโดย ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ