การศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

อาณาจักรมอเนอรา

อาณาจักรโพรทิสตา

อาณาจักรพืช

     :: กำเนิดและลักษณะสำคัญของพืช

     :: แบบฝึกที่ 4.1

     :: ความหลากหลายของพืช

     :: พืชไม่มีท่อลำเลียง

            ไฟลัมเฮปาโทไฟตา

            ไฟลัมแอนโทซีโรไฟตา

            ไฟลัมไบรโอไฟตา

            ประโยชน์ของพืชไม่มีท่อลำเลียง

     :: พืชมีท่อลำเลียง

         พืชมีท่อลำเลียงไร้เมล็ด

                ๐ไฟลัมไลโคไฟตา

                ๐ไฟลัมเทอโรไฟตา

                ๐ ประโยชน์ของพืชมีท่อลำเลียงไร้เมล็ด

         พืชมีท่อลำเลียงมีเมล็ด

                ๐ พืชเมล็ดเปลือย

                    < ไฟลัมไซแคโดไฟตา

                    < ไฟลัมกิงโกไฟตา

                    < ไฟลัมโคนิเฟอโรไฟตา

                    < ไฟลัมนีโทไฟตา

                ๐ พืชมีดอก (ไฟลัมแอนโทไฟตา)

     :: แบบฝึกที่ 4.2

อาณาจักรฟังไจ

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สัตว์มีกระดูกสันหลัง

Download เอกสารเผยแพร่

กลับหน้าหลัก

----------------------๐๐๐--------------------
๐ พันธมิตร ๐

HSK

MUIC

MSU EPT

 

 

กลุ่มพืชมีท่อลำเลียงที่มีเมล็ด(Seed Plant)

       

        พืชในกลุ่มนี้อีก 2 ดิวิชัน คือ พืชเมล็ดเปลือยและพืชดอก เป็นพืชสร้างเมล็ดและใช้เมล็ดในการกระจายพันธุ์ เมล็ดเป็นโครงสร้างที่พัฒนามาจากออวุล (ovule) ที่มีการปฏิสนธิ ของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ และ เซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย โดยไม่ต้องใช้ น้ำเป็นตัวกลางในการนำเซลล์สืบพันธุ์ไปพบกัน พืชที่สร้าง เมล็ดนี้ต้นที่เห็นโดยทั่วไป คือสปอโรไฟต์ที่มักมีขนาดใหญ่แข็งแรง อายุยืน แต่แกมีโทไฟต์มีขนาดเล็กมาก ได้รับอาหาร จากสปอโรไฟต์และมีอายุสั้นสปอโรไฟต์ของพืชมีเมล็ดสร้างสปอร์ 2 แบบ คือ ไมโครสปอร์ (microspore) และเมกะสปอร์ (megaspore)

          ออวุลเป็นโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเมกะสปอร์ในพืช ออวุล ประกอบด้วยเนื้อเยื่อที่เรียกว่า อินเทกิวเมนต์ (integument) ซึ่งจะห่อหุ้มอับเมกะสปอร์เอาไว้เกือบทั้งหมด และเมกะสปอร์ที่สร้างขึ้นในออวุลนี้จะเจริญและพัฒนาไปเป็นแกมีโทไฟต์เพศเมียอยู่ภายในออวุลนั้นเอง และเมื่อแกมีโทไฟต์เพศเมียเจริญเต็มที่ จะสร้างอับเซลล์สืบพันธุ์ (ยกเว้นในพืชดอก) ซึ่งสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียอยู่ภายใน  เมื่อพิจารณาตามนี้แล้ว พืชที่สร้างเมล็ดจึงยังคงสร้างสปอร์เช่นเดียวกันกับพืชในดิวิชันที่กล่าวมาก่อนหน้านี้แล้ว เพียงแต่ว่าเมกะสปอร์ที่สร้างขึ้นมีการเจริญไปเป็นแกมีโทไฟต์อยู่ภายในออวุลนั่นเอง อนึ่ง แกมีโทไฟต์เพศเมียของพืชดอก มีการเจริญและพัฒนาที่แตกต่างไปจากที่กล่าวมาข้างต้น

          สำหรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการสร้างไมโครสปอร์นั้น คือ อับไมโครสปอร์  ซึ่งจะสร้างไมโครสปอร์อยู่ภายใน เพียงแต่ในระยะนี้อับไมโครสปอร์ยังไม่แตก ไมโครสปอร์จึงต้องเจริญไปเป็นแกมีโทไฟต์เพศผู้อยู่ภายใน อับไมโครสปอร์ เมื่อแกมีโทไฟต์เจริญเต็มที่ จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้โดยไม่มีการสร้างอับเซลล์สืบพันธุ์  แกมีโทไฟต์เพศผู้ของพืชที่สร้างเมล็ดนี้ นิยมเรียกว่า เรณู (pollen) และบนผนังเรณูจะมีการสะสมของสารสปอโรพอลินิน เพื่อลดการสูญเสียน้ำระหว่างที่เรณูเคลื่อนย้ายจาก     อับไมโครสปอร์ไปยังออวุล การเคลื่อนย้ายเรณูอาจใช้ลม น้ำ หรือสัตว์เป็นพาหะ

          กลุ่มพืชมีท่อลำเลียงที่มีเมล็ด มีระยะสปอโรไฟต์ ที่เด่นชัดและยาวนานแต่ระยะ
แกมีโทไฟต์จะมีขนาดเล็กลงมาก เมื่อเทียบกับมอสและเฟิน ปัจจุบันแบ่งออกเป็นพืชเมล็ดเปลือยหรือ จิมโนสเปิร์ม (Gymnosperm) และพืชดอกหรือ แองจิโอสเปิร์ม (Angiosperm)

 

 

   

รวบรวมเรียบเรียงโดย ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ