การศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

     :: ความหลากหลายทางชีวภาพ

     :: แบบฝึกที่ 1.1

     :: การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต

     :: ชื่อของสิ่งมีชีวิต

     :: การระบุชนิดของสิ่งมีชีวิต

     :: แบบฝึกที่ 1.2

      :: กำเนิดของชีวิต

     :: กำเนิดเซลล์โพรคาริโอต,เซลล์ยูคาริโอต

     :: แบบฝึกที่ 1.3

อาณาจักรมอเนอรา

อาณาจักรโพรทิสตา

อาณาจักรพืช

อาณาจักรฟังไจ

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สัตว์มีกระดูกสันหลัง

Download เอกสารเผยแพร่

กลับหน้าหลัก

 

----------------------๐๐๐--------------------
๐ พันธมิตร ๐

HSK

MUIC

MSU EPT

 

 

แบบฝึกที่ 1.3

          

          

      คำชี้แจง     ให้นักเรียนอ่านคำสั่ง และตอบคำถามต่อไปนี้

     1.จับคู่ความสัมพันธ์ระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับแนวความคิดที่เกี่ยวกับการกำเนิดของสิ่งมีชีวิต

 

……………ลุย ปาสเตอร์ (Louis Pasteur)

A)  แนวความคิดที่แสดงให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตเริ่มแรกวิวัฒนาการมาจากสารเคมี

 

…………….อเล็กซานดร์ อีวาโนวิช                       โอพาริน

B) ทำการทดลองที่แสดงให้เห็นว่ากรดอะมิโน และยูเรียซึ่งเป็นสารสารอินทรีย์ เกิดจากการรวมตัวกันของสารอย่างง่ายเช่น แอมโมเนีย น้ำ และก๊าซไฮโดรเจน โดยมีแหล่งพลังงานจากไฟฟ้า

 

……………..สแตนเลย์ มิลเลอร์
                      (Stanley Miller)

C)  แนวคิดที่ยืนยันว่าสิ่งมีชีวิตต้องเกิดจากสิ่งมีชีวิตเท่านั้น

 

……………..ซิดนีย์ ฟอกซ์ (Sidney Fox)

D) การทดลองที่สนับสนุนว่า เซลล์เริ่มแรกเกิดจากการรวมตัวกันของกรดอะมิโนที่ได้รับความร้อน

 

          2. จากแนวความคิดว่าสิ่งมีชีวิต เกิดจากวิวัฒนาการของสารเคมี จงเรียงลำดับวิวัฒนาการของสารเคมีต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

สารอนินทรีย์

อะตอมธาตุ

สารประกอบ

สารอินทรีย์

น้ำ

ก๊าซไฮโดรเจน

DNA

แอมโมเนีย

กรดอะมิโน

RNA

ไขมัน

น้ำตาล

          3. ให้นักเรียนพิจารณาภาพเซลล์โพรคาริโอต และเซลล์ยูคาริโอตแล้ว ใช้ข้อความในตารางเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง


          เซลล์โพรคาริโอต (Prokaryotic cell)

นิวคลีออยด์

ไรโบโซมขนาด 70s

ไซโทรพลาซึม

เยื่อหุ้มเซลล์

ผนังเซลล์

แฟลกเจลลา

 

     เซลล์ยูคาริโอต  ( ตัวอย่างเซลล์พืช )

ไรโบโซมขนาด 80s

แวคิวโอล

ผนังเซลล์

เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมชนิดขรุขระ

ไซโทรพลาซึม

คลอโรพลาสต์

ไมโทคอนเดรีย

กอลจิแอพพาราตัส

นิวเคลียส


ที่มา http://www.sciencegeek.net )
1)  A คือ……………………………………………………………………………………………………….
2)  B คือ……………………………………………………………………………………………………….
3)  C คือ……………………………………………………………………………………………………….
4)  D คือ……………………………………………………………………………………………………….
5)  E คือ……………………………………………………………………………………………………….
6)  F คือ……………………………………………………………………………………………………….
7)  G คือ……………………………………………………………………………………………………….
8)  H คือ……………………………………………………………………………………………………….
9)  I คือ…………………………………….………………………………………………………………….

 

 

 

จัดทำโดย ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ