การศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

     :: ความหลากหลายทางชีวภาพ

     :: แบบฝึกที่ 1.1

     :: การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต

     :: ชื่อของสิ่งมีชีวิต

     :: การระบุชนิดของสิ่งมีชีวิต

     :: แบบฝึกที่ 1.2

     :: กำเนิดของชีวิต

     :: กำเนิดเซลล์โพรคาริโอต,เซลล์ยูคาริโอต

     :: แบบฝึกที่ 1.3

อาณาจักรมอเนอรา

อาณาจักรโพรทิสตา

อาณาจักรพืช

อาณาจักรฟังไจ

       :: ลักษณะสำคัญของฟังไจ

       :: ความหลากหลายของฟังไจ

            ไฟลัมไคทริดิโอไมโคตา

            ไฟลัมไซโกไมโคตา

             ไฟลัมแอสโคไมโคตา

             ไฟลัมเบสิดิโอไมโคตา         

         :: แบบฝึกที่ 5.1  

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สัตว์มีกระดูกสันหลัง

Download เอกสารเผยแพร่

กลับหน้าหลัก

 

 

 

ไฟลัมไคทริดิโอไมโคตา (Phylum Chytridiomycota)

 

                   ราในไฟลัมนี้ เรียกอีกชื่อว่า ไคทริด อาจมีลักษณะเป็นเซลล์เดียวรูปร่างกลม หรือเป็นกลุ่มเส้นใยที่ไม่มีผนังกั้นเซลล์ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืดและในดิน ไคทริดจะสร้างสปอร์แบบไม่อาศัยเพศเรียกว่า ซูโอสปอร์ (zoospore) ซึ่งเป็นสปอร์ที่มีหางหรือแฟลเจลลัม (flagellum) 1 เส้นที่ด้านหลังเพื่อใช้ในการเคลื่อนที่  และสร้างสปอร์แบบอาศัยเพศ เรียกว่า เรสติงสปอร์ (resting spore) ซึ่งสามารถเคลื่อนที่โดยใช้แฟลเจลลา ได้เช่นกันซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่สนับสนุนว่าเป็นฟังไจกลุ่มแรกที่วิวัฒนาการมาจากโพรทิสต์ที่มีแฟลเจลลานั่นเอง บางชนิดดำรงชีวิตเป็นผู้ย่อยสลาย บางชนิดเป็นปรสิตของโพรติสต์ พืชและสัตว์น้ำโดยเฉพาะสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก บางชนิดมีความสัมพันธ์ในรูปแบบภาวะพึ่งพากัน เช่น ไคทริดที่ดำรงชีวิตแบบภาวะไม่ใช้ออกซิเจนหรือ แอนแอโรบิก ซึ่งอาศัยอยู่ในทางเดินอาหารของสัตว์จำพวกแกะวัว โดยช่วยย่อยสลายสารที่เป็นองค์ประกอบในพืชที่ตกค้างอยู่ในทางเดินอาหารของสัตว์เหล่านั้น ทำให้สัตว์ได้รับสารอาหารและใช้ในการเจริญเติบโตได้

 

ก. ข.

ภาพที่ 7 (ก) ลักษณะของ zoospore (ข)  ลักษณะของ resting spores (จุดสีแดง) ในเซลล์ของพืชอาศัย  (ก) – (ข)
(ที่มา : http://www.mycolog.com/chapter2b.htm)

 

ก. ข.

ภาพที่ 8 แสดงการสืบพันธุ์ของฟังไจกลุ่มไคทริด (ก) แสดงการสร้างซูโอสปอร์ซึ่งเป็นสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของไคทริด (ข) แสดงการสร้างเรสติงสปอร์ซึ่งเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของไคทริด
(ก)-(ข) (ที่มา: http://www.fungionline.org.uk/6asexual/4chytrid.html)

 

 

   

รวบรวมเรียบเรียงโดย ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ