การศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

     :: ความหลากหลายทางชีวภาพ

     :: แบบฝึกที่ 1.1

     :: การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต

     :: ชื่อของสิ่งมีชีวิต

     :: การระบุชนิดของสิ่งมีชีวิต

     :: แบบฝึกที่ 1.2

     :: กำเนิดของชีวิต

     :: กำเนิดเซลล์โพรคาริโอต,เซลล์ยูคาริโอต

     :: แบบฝึกที่ 1.3

อาณาจักรมอเนอรา

อาณาจักรโพรทิสตา

อาณาจักรพืช

อาณาจักรฟังไจ

       :: ลักษณะสำคัญของฟังไจ

       :: ความหลากหลายของฟังไจ

            ไฟลัมไคทริดิโอไมโคตา

            ไฟลัมไซโกไมโคตา

             ไฟลัมแอสโคไมโคตา

             ไฟลัมเบสิดิโอไมโคตา         

         :: แบบฝึกที่ 5.1  

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สัตว์มีกระดูกสันหลัง

Download เอกสารเผยแพร่

กลับหน้าหลัก

----------------------๐๐๐--------------------
๐ พันธมิตร ๐

HSK

MUIC

MSU EPT

 

 

ไฟลัมไซโกไมโคตา (Phylum Zygomycota)

 

                  ราส่วนใหญ่ในไฟลัมนี้มักอาศัยบนพื้นดินหรือบนอินทรียวัตถุที่กำลังย่อยสลาย เช่น ราดำบนขนมปัง ไฮฟาของราในไฟลัมนี้ไม่มีผนังกั้นเซลล์ อาจมีโครงสร้างที่ยึดเกาะกับแหล่งอาหารเรียกว่าไรซอยด์ (rhizoid) และสร้างสปอร์แบบไม่อาศัยเพศเรียกว่าสปอแรงจิโอสปอร์ (sporangiospore) ที่อยู่ในอับสปอร์หรือ (sporangium) ซึ่งเกิดอยู่ที่ปลายไฮฟา  ส่วนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศจะสร้างสปอร์ที่เรียกว่า ไซโกสปอร์ (zygospore)  ซึ่งเป็นสปอร์ที่มีผนังหนาและมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม ตัวอย่างของฟังไจกลุ่มนี้ เช่น ราดำ (Rhizopus sp.) และราดำ (Mucor sp.) ซึ่งมักขึ้นบนขนมปัง หรืออาหารที่อับชื้น

ตัวอย่างราไฟลัมไซโกไมโคตาพวกที่เป็นประโยชน์

     Rhizopus oryzae ใช้ผลิตแอลกอฮอล์ พวกข้าวหมาก สุรา
     Rhizopus nigrican นำมาผลิตกรดฟูมาริก (Fumaric acid)

ตัวอย่างราไฟลัมไซโกไมโคตาพวกที่เป็นโทษ
     Rhizopus stolonnifer ราดำขนมปัง
     Plasmopara viticola ทำให้เกิดโรคราน้ำค้างในองุ่น

ภาพที่ 9 การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยการสร้างสปอแรงจิโอสปอร์ (sporangiospore) ภายในอับสปอร์ (sporangium)
(ที่มา: http://www.sysp.ac.th/files/1403271111004763_14042614140453.pdf)

 

ภาพที่ 10 การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศโดยการสร้างไซโกสปอร์ (zygospore)
(ที่มา: http://www.sysp.ac.th/files/1403271111004763_14042614140453.pdf)

 

ภาพที่ 11 เปรียบเทียบการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ และการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของรา
ในไฟลัมไซโกไมโคตา (ที่มา : http://leavingcertbiology.net/uploads/3/4/3/2)

 

 

 

   

รวบรวมเรียบเรียงโดย ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ